Úvod do sociální politiky

Předmět představuje teorii sociální politiky, její základní pojmy, principy, cíle a funkce. Zabývá se historickým vývojem sociální politiky a zároveň i reflexí současnosti. Jsou probírána kritéria hodnocení sociálních politik, důvody jejich odlišnosti v různých dobách a různých zemích, nad vztahem trhu a sociální politiky.

Cíle: Studenti znají základní pojmy, instituty, nástroje a mechanismy fungování sociální politiky, uvědomují si souvislosti jejich vzniku a výběru. V konkrétních sociálních politikách rozpoznávají jejich motivy, určující principy a zamýšlené cíle. Studenti chápou význam sociální politiky a její roli ve veřejné politice, dále její obsah a vazby mezi jednotlivými oblastmi sociální politiky a způsoby jejich řešení.

Rámcový rozpis učiva: sociální politika, sociální stát, důchodová politika, rodinná politika, bytová politika politika pracovního trhu, vzdělávací politika, zdravotní politika, politika sociálního zabezpečení, chudoba státní správa, úvod do mezinárodní sociální politiky, sociální politika EU politika životního prostředí, hospodářská politika

Výstupy: průběžná kolokvia sloužící k prověření znalostí studentů

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Hodnocení je založeno na výsledcích kolokvií.

  • Brdek, M. a kol. Trendy v evropské sociální politice, Praha, ASPI, 2002.
  • Krebs, V. a kol. Sociální politika. Praha, ASPI, 2005.
  • Munková, G. a kol. Sociální politika v evropských zemích. Praha, Karolinum, 2005.
  • Musil, L. (vyd.) Vývoj sociálního státu v Evropě. Brno, nakladatelství Doplněk, 1996.
  • Potůček, M. Sociální politika. Praha, SLON, 1995.
  • Tomeš, I. Sociální politika – teorie a mezinárodní zkušenost. Praha, Socioklub, 2001.
  • Tomeš, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Portál, 2010.
  • Tomeš, I. Obory sociální politiky. Portál, 2011.
  • Večeřa, M.: Sociální stát, východiska a přístupy. Praha, SLON, 1996.