Sociální výzkum v praxi

Předmět navazuje na předmět Metody sociálního výzkumu. V průběhu semináře studenti připravují a průběžně diskutují svůj individuální výzkumný projekt z oblasti sociálního výzkumu.

Cíle: Studenti jsou schopni samostatně a systematicky sbírat, třídit a vyhodnocovat data o sociální realitě, naučili se interpretovat nesystematizované informace a aplikovat je ve své práci.

Rámcový rozpis učiva: kvantitativní výzkum operacionalizace znaky zpracování a interpretace kvantitativních dat kvalitativní výzkum

Výstupy: seminární projekt z oblasti sociálního výzkumu

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení projektu.

  • Bernard, H. R. Research Methods in Cultural Anthropology. Sage Publications, Newbury Park, CA 1988.
  • Goetz, J & LeCompte, M. Ethnography and Qualitative Design in Educational Research. Academic Press, Inc., San Diego 1984.
  • Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum, Praha 1993.
  • Marshall, C. & Rossman, G. Designing Qualitative Research. Sage Publications, Newbury Park, CA 1989.
  • Reichl J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, Grada Publishing, 2009.
  • Spradley, J. Participant Observation. Holt, Reinhart and Winston, Inc., New York 1980.
  • Spradley, J. The Ethnographic Interview. Holt, Reinhart and Winston, Inc., New York 1979.
  • Wiersma, W. Research Methods in Education, 5. ed., Allyn & Bacon, Boston 1991.

Učitelé

Mgr. Tereza Halasová, Ph.D.
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra sociální práce