Zdraví a nemoc

Předmět poskytuje studentům potřebné znalosti pro syntézu poznatků z fyziologie i patofyziologie s informacemi o zdravém vývoji člověka v jednotlivých etapách onto-geneze i o jeho rizicích, stejně jako o podstatě, příčinách, léčbě a prevenci vybraných onemocnění s důrazem na dopad v sociální sféře.

Cíle výuky: Student se orientuje v základní lékařské terminologii, má základní znalosti o fyziologických procesech, příznacích, příčinách, projevech, prevenci a soc. důsledcích nemocí zejména chronických, invalidizujících, dědičných a nejčastěji se vyskytujících. Má znalosti ze základů první pomoci, hygieny a epidemiologie . Student chápe zásady prevence, umí poradit v oblasti zdravého životního stylu, i kde najít odbornou zdravotnickou pomoc, dovede realizovat protiepidemická opatření v praxi, je schopen posoudit konkrétní soc. problémy, které mají zdravotní příčiny i situace, kdy sociální podmínky napomáhají vzniku choroby, analyzovat problém a najít řešení.

Rámcový rozpis učiva:

základní patologické procesy – zánětlivé a infekční, nádorové, degenerativní, poruchy imunity, metabolické psychosomatická a somatopsychická onemocnění příznaky nemocí subjektivní a objektivní první pomoc podstata, příčiny, léčba a prevence vybraných onemocnění jednotlivých orgánových soustav, které vedou ke ztíženému soc. uplatnění nebo invalidizaci ontogenetický vývoj z hlediska zdravotního a jeho rizika

Výstupy: průběžné písemné testy prověřující pochopení probírané látky studenty.

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Hodnocení vychází z klasifikace průběžných písemných testů.

  • Dylevský, Trojan: Somatologie, Avicenum Praha, 1990
  • Kunzel D. Lidský organismus ve zdraví a nemoci, Avicenum, Praha, 1990.
  • Nováková, I. Zdravotní nauka 2.díl, učebnice pro obor sociální činnost – vybrané skupiny onemocnění a zdravotních postižení, Grada 2011.
  • Nováková, I. Zdravotní nauka 3.díl, učebnice pro obor sociální činnost – základy první pomoci a resuscitace, Grada 2012.
  • Slabý A.: Pastorální medicína a zdravotní etika, Karolinum, Praha, 1991.
  • Vondráček M. Kapitoly ze zdravotní výchovy, Fortuna, Praha, 1992.