Sociální práce v praxi

Předmět vychází ze znalosti teorií, metod a přístupů v sociální práci, tyto znalosti prohlubuje, přičemž se probírají konkrétní cílové skupiny, vychází se ze znalosti nabídky sociálních služeb v kontextu ČR a probírají se konkrétní možnosti řešení sociální situace daných skupin.

Cíle: Student je schopen propojit teoretické znalosti i dovednosti v sociální práci a aplikovat je na konkrétní cílové skupiny.

Rámcový rozpis učiva: osamělý rodič, starší spoluobčané, umírající, tělesně a mentálně postižení, uživatelé drog, riziková mládež, pachatelé trestných činů, prostituce nezaměstnaní, bezdomovci, uprchlíci

Výstupy: zkouška

Způsob hodnocení: zkouška

  • Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006.
  • Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, 1997
  • Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001.
  • Matoušek, O. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2003.
  • Matoušek, O. Sociální práce v praxi, Praha: Portál, 2005.
  • Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Zeman, 2001.
  • Tokárová, A. Sociálna práca, Prešov: Akcent print, 2003.
  • Úlehla, I. Umění pomáhat. Praha, 2007.