Dějiny západního filozofického myšlení

Předmět představuje základní etapy dějin filozofie od jejího počátku do 19. století; jsou probírány hlavní filozofické otázky, hlavní představitelé a zásadní filosofická díla daného období.

Cíle: Studenti získají základní přehled o filozofických otázkách daného období, zároveň reflektují přínos filozofického myšlení pro dnešní dobu a práci duchovního.

Rámcový rozpis učiva: Přehled dějin řecké a helénistické filozofie s důrazem na Sokrata, Platona a Aristotela. Vliv na utváření raného křesťanství. Patristika, středověká filozofie, nominalismus, realismus, mystické směry. Nástup novověku, racionalismus, empirismus, francouzské a německé osvícenství. Přechod od novověku k modernímu světu, Kierkegaard a vliv na pozdější existencialismus, pozitivismus, pragmatismus, marxismus.

Výstupy: zdokumentovaná četba studijní literatury esej na zadané téma

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení eseje.

  • Augustin, Vyznání. Praha: Kalich, 2006.
  • Blecha, I. Filozofie. Olomouc, 2004.
  • Kierkegaard, S. A. Bázeň a chvění; Nemoc k smrti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993.
  • Platón, Ústava. 4. oprav. vyd. Praha: OIKOYMENH 2005.
  • Störig, H. J. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.