Seminář křesťanské etiky

Předmět se zaměřuje na jedno vybrané etické téma, integruje vědomosti studentů z ostatních předmětů a ukazuje jeho aplikaci v lidském společenství (rodina, církev, společnost). Zvolené téma analyzuje z hlediska Bible a křesťanského učení, principiální a konkrétní etiky, mezioborového rozhovoru a otázek jeho přímé aplikace.

Cíle: Student bude schopen v komplexní životní situaci popsat etická dilemata, srozumitelně představit odborníkovi nebo laikovi možnosti řešení a svůj postoj obhájit.

Rámcový rozpis učiva: Předmět se zaměřuje na jedno konkrétní etické téma, např.: gender otázky řešení konfliktů, smíření práce a odpočinek manželství, rozvod a opětovný sňatek sexuální menšiny

Výstupy: zdokumentované zpracování základní literatury k probíranému etickému tématu domácí přípravy kolokvium

Hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Studenti jsou hodnoceni na základě domácích příprav a závěrečného kolokvia, v jehož průběhu prezentují možnosti řešení a svůj postoj obhájí ve společné debatě.

Atkinson, D. J. et al. (vyd.) New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Care, IVP, Leicester, 1995. Hays, R. B. The Moral Vision of the New Testament, HarperSanFrancisco, San Francisco, California, 1996. MacQuarrie, J., Childress, J. F. (eds.). A New Dictionary of Christian Ethics, 3 rd ed., SCM Press, London, 1990. Wogaman, J. P. Christian Ethics: A Historical Introduction, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1993. Wright, C. J. H. Living as the People of God: The Relevance of Old Testament Ethics, IVP, Downers Grove, Illinois, 2004.