Seminář systematické teologie

Předmět se zaměřuje na jedno vybrané téma, teologickou školu nebo výraznou osobnost. Integruje vědomosti studentů z ostatních předmětů a ukazuje možnosti interpretace v současné době. Zvolené téma analyzuje z hlediska Bible, dějin dogmatu, současné kultury a filozofie a v rámci mezioborového rozhovoru.

Cíle: Student bude schopen charakterizovat a shrnout studované téma nebo autory. Dále bude student připraven popsat teologická rozhodnutí, která jsou v dané oblasti potřeba s ohledem na křesťanskou službu. Svůj osobní postoj vysvětlí a obhájí.

Rámcový rozpis učiva: Předmět se zaměřuje na jeden vybraný okruh systematické teologie, např.: teologická prolegomena učení o stvoření učení o jediném Bohu, svaté Trojici teologická antropologie christologie pneumatologie soteriologie eklesiologie eschatologie vybraná osobnost posledních generací teologie (např. E. Brunner, P. Tillich, H. Thielicke) vybraný teologický proud v posledních generacích (např. teologie osvobození, narativní)

Výstupy: domácí přípravy závěrečná seminární práce

Hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení závěrečné práce s přihlédnutím k průběžnému plnění domácích úkolů.

Gibellini, R. Teologické směry 20. století. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2011. Liguš, J. Teologické systémy, Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2010. Macek, P. Novější angloamerická teologie: přehled základních směrů s ukázkami, Kalich, Praha, 2008. McGrath, A. (ed.) Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 2000. Schwarz, H. Theology in a Global Context: The Last Two Hundred Years. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 2005. Štefan, J. Karl Barth a ti druzí: pět evangelických theologů 20. století: Barth, Brunner, Tillich, Althaus, Iwand. 1 vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno, 2005. Vanhoozer, K. J. The Cambridge Companion to Postmodern Theology. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003.