Seminář systematické teologie

Předmět se zaměřuje na jedno vybrané téma, teologickou školu nebo výraznou osobnost. Integruje vědomosti studentů z ostatních předmětů a ukazuje možnosti interpretace v současné době. Zvolené téma analyzuje z hlediska Bible, dějin dogmatu, současné kultury a filozofie a v rámci mezioborového rozhovoru.

Cíle: Student bude schopen charakterizovat a shrnout studované téma nebo autory. Dále bude student připraven popsat teologická rozhodnutí, která jsou v dané oblasti potřeba s ohledem na křesťanskou službu. Svůj osobní postoj vysvětlí a obhájí.

Rámcový rozpis učiva: Předmět se zaměřuje na jeden vybraný okruh systematické teologie, např.: teologická prolegomena učení o stvoření učení o jediném Bohu, svaté Trojici teologická antropologie christologie pneumatologie soteriologie eklesiologie eschatologie vybraná osobnost posledních generací teologie (např. E. Brunner, P. Tillich, H. Thielicke) vybraný teologický proud v posledních generacích (např. teologie osvobození, narativní)

Výstupy: domácí přípravy závěrečná seminární práce

Hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení závěrečné práce s přihlédnutím k průběžnému plnění domácích úkolů.

Gibellini, R. Teologické směry 20. století. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2011. Liguš, J. Teologické systémy, Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2010. Macek, P. Novější angloamerická teologie: přehled základních směrů s ukázkami, Kalich, Praha, 2008. McGrath, A. (ed.) Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 2000. Schwarz, H. Theology in a Global Context: The Last Two Hundred Years. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 2005. Štefan, J. Karl Barth a ti druzí: pět evangelických theologů 20. století: Barth, Brunner, Tillich, Althaus, Iwand. 1 vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno, 2005. Vanhoozer, K. J. The Cambridge Companion to Postmodern Theology. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003.

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Katedra systematické teologie
Katedra systematické teologie