Religionistický seminář

Předmět se zaměřuje na vybraná témata religionistiky či teologie náboženství, integruje vědomosti studentů z ostatních předmětů a ukazuje jejich aplikaci v lidském společenství (rodina, církev, společnost, svět náboženství). Předmět může mít formu společné četby odborného textu.

Cíle: Student bude schopen popsat religionistická a religionisticko-teologická témata, srozumitelně je představit odborníkovi nebo laikovi a argumentovat svůj postoj.

Rámcový rozpis učiva: Předmět se zaměřuje na vybraný okruh, např.: četba a interpretace posvátných textů světových náboženství současný judaismus a islám mezináboženský konflikt a dialog sekularizace, resakralizace náboženství a kultura ateismus a náboženství

Výstupy: zdokumentovaná četba povinné literatury kolokvium

Hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení kolokvia s přihlédnutím k zpracování povinné literatury.

  • Antalík D. Jak srovnávat nesrovnatelné. Strategie mezináboženské komparace, Praha, Oikoymenh 2005.
  • Eliade M. Posvátné a profánní, Praha, Oikoymenh 2006 (2. vydání).
  • Heller J., Mrázek M. Nástin religionistiky, Praha, Kalich 2004 (2. vydání).
  • Skalický K. V zápase s posvátnem, Brno, CDK 2005.
  • Štampach I. O. Přehled religionistiky, Praha, Portál 2008.