Religionistický seminář

Předmět se zaměřuje na vybraná témata religionistiky či teologie náboženství, integruje vědomosti studentů z ostatních předmětů a ukazuje jejich aplikaci v lidském společenství (rodina, církev, společnost, svět náboženství). Předmět může mít formu společné četby odborného textu.

Cíle: Student bude schopen popsat religionistická a religionisticko-teologická témata, srozumitelně je představit odborníkovi nebo laikovi a argumentovat svůj postoj.

Rámcový rozpis učiva: Předmět se zaměřuje na vybraný okruh, např.: četba a interpretace posvátných textů světových náboženství současný judaismus a islám mezináboženský konflikt a dialog sekularizace, resakralizace náboženství a kultura ateismus a náboženství

Výstupy: zdokumentovaná četba povinné literatury kolokvium

Hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení kolokvia s přihlédnutím k zpracování povinné literatury.

  • Antalík D. Jak srovnávat nesrovnatelné. Strategie mezináboženské komparace, Praha, Oikoymenh 2005.
  • Eliade M. Posvátné a profánní, Praha, Oikoymenh 2006 (2. vydání).
  • Heller J., Mrázek M. Nástin religionistiky, Praha, Kalich 2004 (2. vydání).
  • Skalický K. V zápase s posvátnem, Brno, CDK 2005.
  • Štampach I. O. Přehled religionistiky, Praha, Portál 2008.

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
administrace prg. Sborový pracovník
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie