Filozofický seminář

Předmět se zaměřuje na vybraná témata filosofie, jejich současné i historické souvislosti, integruje vědomosti studentů z ostatních předmětů a ukazuje jejich aplikaci v lidském společenství (rodina, církev, společnost).

Cíle: Student bude schopen popsat témata ze současné filosofie anebo dějin myšlení, srozumitelně je představit odborníkovi nebo laikovi a argumentovat svůj postoj.

Rámcový rozpis učiva: Předmět se zaměřuje na vybraný okruh, např.: filosofické otázky současnosti postavy filosofického myšlení kulturní jevy a jejich interpretace myšlení a víra myšlení a umění

Výstupy: zdokumentovaná četba povinné literatury kolokvium

Hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení kolokvia s přihlédnutím k zpracování povinné literatury.

Anzenbacher A. Úvod do filosofie, Praha, Portál 2004 (2. vydání). Blecha I. Filosofická čítanka, Olomouc, Nakladatelství Olomouc 2000. Petříček M. Úvod do současné filosofie, Herrmann & synové, Praha 1997. Sokol J. Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů, Praha, Vyšehrad 2010 (6. vydání).