Pastorační dovednosti 2

Předmět je koncipován jako úvodní kurz integrující biblicko-antropologické, psychosociální a neurolingvistické základy mezilidské komunikace. Cílem předmětu je výuka základních teoretických pojmů a konceptů a vedení studentů k jejich aplikaci a k osvojení si základních komunikačních a pastoračních dovedností. Při výuce se kromě přednášení využívá individuální sebezkušenostní práce studentů ve formě praktických cvičení a následných osobních reflexí, dále skupinová práce studentů, vedení vzájemných rozhovorů a poskytování zpětné vazby. Studenti jsou hodnoceni klasifikovaným zápočtem za prokázané schopnosti komunikovat a aktivně naslouchat, za znalost základních pojmů, písemné zpracování osobních sebereflexí a zpracovaní audionahrávek rozhovorů.

Student po úspěšném absolvování předmětu: rozumí základním pojmům mezilidské komunikace a umí je správně používat a aplikovat je schopen sebereflexe je schopen samostatně vést rozhovor dokáže srozumitelně vyjadřovat své myšlenky, emoce, přání, cíle
prokáže schopnost aktivně a empaticky naslouchat, dávat zpětnou vazbu, klást otázky dokáže spolupracovat ve skupině a týmu.

Hodnocení studentů zahrnuje prokázané schopnosti komunikovat v praktických cvičeních v rámci výuky, testy, osobní reflexe a audionahrávky rozhovoru.

  • Miller, S.; Miller, P.; Nunnally, E.; Wackman, D. Talking and listening together. Colorado Interpersonal Communications program, 1993.
  • Křivohlavý, J. Povídej – naslouchám. Návrat, Praha, 1993.
  • Křivohlavý, J. Já a ty. Avicenum, Praha, 1977.Vybrané kapitoly.
  • Watzlawick a kol. Pragmatika lidské komunikace,interakční vzorce, patologie a paradoxy. Konfrontace, Hradec Králové 1999. Vybrané kapitoly.
  • Robert R.Carkhuff: The Art of Helping in the 21st Century. HRD Press, Amherst, Massachusetts, 2000.
  • Robert R.Carkhuff: The Student Workbook for The Art of Helping. HRD Press,Amherst, Massachusetts, 1993,vybrané kapitoly.
  • Úlehla, I. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. SLON, Praha 1999.
  • Egan, G. The Skilled Helper: A Problem-Managment Approach to Helping. Brooks/Cole, Pacific Grove, 1998.