Předmět :: Evangelizace a učednictví

Calendar Kalendář

Anotace

Na základě biblického a teologického učení analyzuje podstatu evangelia Ježíše Krista. Seznamuje studenty s podmínkami potřebnými pro sdílení evangelia a mapuje prostředí, ve kterém se tato komunikace děje. Zabývá se integrací evangelizačního procesu v eklesiologickém kontextu s maximálně možným přesahem do sekulární společnosti. Vymezuje podmínky potřebné pro systematické vzdělávání a duchovní formování nově obrácených křesťanů a předkládá principy učednického modelu sboru. Předmět je součástí oboru praktické teologie a vzájemně se propojuje s teologickými disciplínami jako je eklesiologie, historie církve, soteriologie, pneumatologie, eschatologie a duchovní formování.

V tomto školním roce →

Evangelizace a učednictví (ZO 2017/2018 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Ing. Daniel Fajfr, M.Th.

Anotace:

Na základě biblického a teologického učení analyzuje podstatu evangelia Ježíše Krista. Seznamuje studenty s podmínkami potřebnými pro sdílení evangelia a mapuje prostředí, ve kterém se tato komunikace děje. Zabývá se integrací evangelizačního procesu v eklesiologickém kontextu s maximálně možným přesahem do sekulární společnosti. Vymezuje podmínky potřebné pro systematické vzdělávání a duchovní formování nově obrácených křesťanů a předkládá principy učednického modelu sboru. Předmět je součástí oboru praktické teologie a vzájemně se propojuje s teologickými disciplínami jako je eklesiologie, historie církve, soteriologie, pneumatologie, eschatologie a duchovní formování.

Přednášky
23. 09. 2017 12:30 – 15:50 Evangelizace a učednictví [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
Dataprojektor 2 - Epson
04. 11. 2017 12:30 – 15:50 Evangelizace a učednictví [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
Dataprojektor 2 - Epson
09. 12. 2017 12:30 – 15:50 Evangelizace a učednictví [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
Dataprojektor 2 - Epson
06. 01. 2018 12:30 – 14:00 Evangelizace a učednictví [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
Dataprojektor 2 - Epson

Evangelizace a učednictví (ZO 2017/2018 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Ing. Daniel Fajfr, M.Th.

Anotace:

Na základě biblického a teologického učení analyzuje podstatu evangelia Ježíše Krista. Seznamuje studenty s podmínkami potřebnými pro sdílení evangelia a mapuje prostředí, ve kterém se tato komunikace děje. Zabývá se integrací evangelizačního procesu v eklesiologickém kontextu s maximálně možným přesahem do sekulární společnosti. Vymezuje podmínky potřebné pro systematické vzdělávání a duchovní formování nově obrácených křesťanů a předkládá principy učednického modelu sboru. Předmět je součástí oboru praktické teologie a vzájemně se propojuje s teologickými disciplínami jako je eklesiologie, historie církve, soteriologie, pneumatologie, eschatologie a duchovní formování.

Přednášky
22. 09. 2017 08:30 – 12:00 Evangelizace a učednictví [A] (3) Učebna č. 201
06. 10. 2017 08:30 – 12:00 Evangelizace a učednictví [A] (5) Učebna č. 201
13. 10. 2017 08:30 – 12:00 Evangelizace a učednictví [A] (6) Učebna č. 201
20. 10. 2017 08:30 – 12:00 Evangelizace a učednictví [A] (7) Učebna č. 201
03. 11. 2017 08:30 – 12:00 Evangelizace a učednictví [A] (9) Učebna č. 201
10. 11. 2017 08:30 – 12:00 Evangelizace a učednictví [A] (10) Učebna č. 201
24. 11. 2017 08:30 – 12:00 Evangelizace a učednictví [A] (11) Učebna č. 201

Evangelizace a učednictví Sylabus pro studenty ETS Vyučující: Daniel Fajfr

I. Úvod do Evangelizace • Teologické vymezení předmětu v rámci Praktické teologie • Biblické východisko pro evangelizaci (SZ, NZ) • Etymologie slova evangelizace o Eu – řec. dobrý, vznešený o Angelo – řec. posílat, vysílat o Ace – lat. přípona cio vyjadřuje opakující se činnost • Definice evangelizace (Zvěstování a výchova učedníků, str. 24-33) o Evangelizace znamená postavit lidi do světla evangelia tak, aby život jednotlivce i společnosti byl protčen vykupující a obnovující mocí evangelia. To znamená v užším slova smyslu, přinést Boží zvěst o spáse v Kristu člověku, dát zaznít volání k životu. Účelem a cílem je přitom návrat zbloudilých a ztracených k Bohu, znovu sjednocení lidí s jejich Stvořitelem a Vykupitelem. (L. Heinrichs) • Vztah evangelizace a misie o Oba výrazy bývají běžně zaměňovány, a to z příčiny nejednoznačné definice misie. Jedna z nich říká, že misie je propojení evangelizace a sociální akce, jiná například definuje misii jako šíření evangelia Ježíše Krista v zemích, kde je méně než 2 % křesťanské populace. Misie je tedy poměrně široký pojem. Naproti tomu evangelizace se vždy týká verbální prezentace evangelia a bývá součástí širší misijní strategie. • Dílo Ducha svatého v evangelizačním procesu (První evangelisté, str. 19-20; Otazníky života, str. 80-100) o Každá iniciativa k evangelizaci musí být iniciativou Božího Ducha. • Obsah evangelia o Evangelium je dobrá zpráva o tom, co Bůh učinil pro záchranu světa ve vtělení, smrti a vzkříšení svého Syna Ježíše Krista. o Tato zvěst je mnohovrstevná, rozmanitá a přitom prostá. Je to zpráva určená všem lidem bez rozdílu. o Její rozmanitost a tím pádem její univerzálnost, se dá popsat ve dvou rovinách. První se týká všech, kteří evangelium zvěstují, druhá těch, kterým je adresována.

Kontrolní otázky: - Komentuj SZ a NZ místa, která opodstatňují evangelizaci - Jak byste definovali evangelizaci - Co je obsahem evangelia

II. Komunikace evangelia I • Praxe první církve ( Zvěstování a výchova, str. 91 – 110) o zvěst, strategie, metody • Praxe a metody v současné církvi (Zvěstování a výchova, str. 39 – 43) o hromadná, skupinová, osobní, životní styl • Tři etapy charakterizující proces evangelizace (model dle P. Wagnera, Zvěstování a výchova, str. 33 - 38) o přítomnost, prohlašování, přesvědčování • Překážky šíření evangelia (Zvěstování a výchova, str. 44 – 59) • Jak se vyhnout irelevantnosti (Pomůcky při osobní evangelizaci, str. 43 - 52) o využití Maslowova diagramu

Kontrolní otázky: - Vysvětli motivy pro sdílení evangelia - Popiš proces, který je charakteristický pro každou formu evangelizace - Jak překonávat překážky v evangelizaci

III. Komunikace evangelia II • Apologetika ve službách evangelizace (První evangelisté, str. 36-37, 60-61) o Bůh jedná apologeticky (rozhovor s Jobem); Člověk je stvořen jako rozumová bytost (Jz 1,8); Bible k tomu vyzývá (I Pt 3,15); Byla to praxe apoštolů a prvních křesťanů (Sk 17,17n) • Skupiny lidí ve vztahu k Bohu o teisté, deisté, agnostikové, ateisté, antiteisté • Evangelizace některých skupin (děti, dorostenci, jiná náboženství) • Nástroje evangelizace (Duch svatý, evangelizační obdarování, poslání křesťanů – být svědky, moc přímluvné modlitby)
• Význam dialogu o Musíme přijmout skutečnost spoluexistence různých názorů, vyznání, náboženství a to vstřícně, ne s nevolí. o Dialog má smysl jen tehdy, pokud věříme, že nevstupujeme do prázdna, nýbrž spoléháme na to, že Bůh nás v rozhovoru již předešel. o Vstup do společného rozhovoru neznamená obětování vlastního názoru. o Dialog není náhražkou misie a evangelizace. o Křesťanský účastník takového rozhovoru je vystaven napětí, aby zůstal v srdci evangelistou a současně respektoval pravidla dialogu. • Námitky proti evangelizační praxi o Univerzalismus spásy ignoruje vše, co Bible říká o nutnosti rozhodnutí se pro Krista již v tomto životě. Často je tento koncept postaven na intelektuální, emocionální a sentimentální averzi vůči tomu, co Bible říká o obrácení, Božím soudu a věčném zatracení. Teologové jako je J. Hick, S.J. Samartha, G.D. Kaufman, P.F. Knitter a další, ignorují historickou kontinuitu Missio Dei, a jsou osvíceni pouze hodnotami současného humanismu. o Pluralismus spásy staví obrácení ke Kristu a tedy věčnou spásu na stejnou rovinu s praktikami jiných náboženství, pokud člověk splní jeho požadavky. o Hyperkalvinismus stojí na opačné straně spektra a učí, že otázka spásy člověka je zcela v rukou svrchovaného Boha a padlý člověk nemůže pro svoji záchranu nic učinit. o Sociální aktivismus relativizuje evangelizaci a nutnost obrácení tím, že biblické obrácení přeznačuje a vnímá jej pouze jako změnu vnějšího přístupu k životu.

Kontrolní otázky: - Jaké místo má apologetika v evangelizačním procesu - S jakými postoji ve vztahu k Bohu se setkáváš - Jaké jsou teologické důvody odmítající biblická východiska pro evangelizaci

IV. Osobní sdílení evangelia • Obrácení, znovuzrození, vykoupení, smíření, konverze (První evangelisté, str. 16; Sdílení naděje, str. 150-179) • Engelova stupnice osobní evangelizace (Zvěstování a výchova, str. 131) • Význam osobního svědectví, jak sdílet svůj životní příběh (Zvěstování a výchova, str. 157-164) • Pastorace ke znovuzrození o Modely: Janovský, Pavlovský, Tvůj • Pět zásad rozhovoru s hledajícími o Naslouchání, Co člověka přivádí, Co mu brání, Rozhodnutí, Modlitba • Evangelizační metody (Příslušné brožury, N. Gumbel: Otazníky života) o Navigátoři, Čtyři duchovní zákony, Evangelizace explozí, Kurzy alfa

Kontrolní otázky: - Popiš některá synonyma vztahující se k obrácení - Formuluj si body vlastního pastoračního modelu při vedení k obrácení - Stručně popiš některou evangelizační metodu, která není uvedena v této kapitole

V. Evangelizace v kontextu sboru a ekumeny • Místní sbor jako prostředek evangelizace světa (Otevřete, prosím, str. 37-59) • Charakter misijního sboru (The Contemporary Christianity, 1992, str. 239-256. Není nutné načíst, bude odpřednášeno) • Evangelizace v ekumenickém kontextu o Laussanský závazek 1974, Kapský závazek 2010 (www.lausanne.org/ctcommitment), ERC, ČEA • Spolupráce s misijními společnostmi o např. OM, KPK, BTM, KVŽ, DM, Atleti v akci, KAM, KMS, atd.

Kontrolní otázky: - Jaký je NZ mandát pro místní sbor - Které ekumenické aktivity v ČR mají evangelizační charakter - Seznam se s některou z misijních společností a popiš její činnost

VI. Úvod do učednictví • Vztah mezi evangelizací a učednictvím, biblické opodstatnění (Zvěstování a výchova, str. 233-239 • Metody vychovávání učedníků (Zvěstování a výchova, str. 239-242) o katechetika, vyučování, koučink, duchovní rodičovství • Formy výchovy o ve velké skupině, v malé skupině, osobní - jeden s jedním, individuální • učednický model výchovy učedníků (Zvěstování a výchova, str. 316-321) • Skupinový model sboru (Zvěstování a výchova, str. 360-363) • Jak uvést a udržet učednický model v praxi (Učednický model církve, str. 39-77) o Fáze: motivační, formativní, rozvojová, korektivní

Kontrolní otázky: - Jak byste charakterizovali učednický proces - Proč se často nedaří nastartovat a udržet model výchovy pracovníků - Jaké jsou přednosti a slabiny skupinového modelu sboru

VII. Duchovní formování – oblasti rozvoje učedníka I • Společenství s Bohem (Zvěstování a výchova, str. 257-272) o Ježíšův příklad - mít čas, mít tiché místo, mít svůj způsob o Lectio Divina • Principy poznávání Boží vůle (Zvěstování a výchova, str. 242-246) o Biblické myšlení – způsoby jak studovat Bibli, Boží vůle pro konkrétní situaci, modlitba a očekávání • Hledání Božího království (Uvnitř, str. 74-82) o Boží záměry a touhy člověka • Proměna osobnosti o Růst charakteru, osobní svatost, integrita • Vztahy a odpuštění o V rodině, v církvi, v civilním životě

Kontrolní otázky: - Proč je osobní společenství s Bohem důležité pro duchovní růst - Jak rozvíjet biblické myšlení učedníka - Jaké jsou úskalí při formování křesťanova charakteru

VIII. Duchovní formování – oblasti rozvoje učedníka II • Služba jako dílo Ducha svatého skrze nás o Uvědomění si vlastní hodnoty a duchovního obdarování, služba v církvi, služba „ve světě“ • Být svědkem Ježíše Krista o Osobní sdílení evangelia (principy - viz kapitola III.) • Obrana živé víry (Zvěstování a výchova, str. 247-252) o Pokušení a svody, falešné učení, napomínání a povzbuzování • Správcovství – využívání Božích zdrojů o 1. čas – time management, 2. obdarování – charismata, osobní možnosti a schopnosti, 3. peníze – nakládání s penězi, desátky, dary, hospodaření s penězi
• Civilní život - pomoc a zájem o učedníka v praktických věcech o zaměstnání, životospráva, krize v manželství, protivenství v rodině, atd.
Evangelizace a učednictví Sylabus pro studenty ETS Vyučující: Daniel Fajfr

I. Úvod do Evangelizace • Teologické vymezení předmětu v rámci Praktické teologie • Biblické východisko pro evangelizaci (SZ, NZ) • Etymologie slova evangelizace o Eu – řec. dobrý, vznešený o Angelo – řec. posílat, vysílat o Ace – lat. přípona cio vyjadřuje opakující se činnost • Definice evangelizace (Zvěstování a výchova učedníků, str. 24-33) o Evangelizace znamená postavit lidi do světla evangelia tak, aby život jednotlivce i společnosti byl protčen vykupující a obnovující mocí evangelia. To znamená v užším slova smyslu, přinést Boží zvěst o spáse v Kristu člověku, dát zaznít volání k životu. Účelem a cílem je přitom návrat zbloudilých a ztracených k Bohu, znovu sjednocení lidí s jejich Stvořitelem a Vykupitelem. (L. Heinrichs) • Vztah evangelizace a misie o Oba výrazy bývají běžně zaměňovány, a to z příčiny nejednoznačné definice misie. Jedna z nich říká, že misie je propojení evangelizace a sociální akce, jiná například definuje misii jako šíření evangelia Ježíše Krista v zemích, kde je méně než 2 % křesťanské populace. Misie je tedy poměrně široký pojem. Naproti tomu evangelizace se vždy týká verbální prezentace evangelia a bývá součástí širší misijní strategie. • Dílo Ducha svatého v evangelizačním procesu (První evangelisté, str. 19-20; Otazníky života, str. 80-100) o Každá iniciativa k evangelizaci musí být iniciativou Božího Ducha. • Obsah evangelia o Evangelium je dobrá zpráva o tom, co Bůh učinil pro záchranu světa ve vtělení, smrti a vzkříšení svého Syna Ježíše Krista. o Tato zvěst je mnohovrstevná, rozmanitá a přitom prostá. Je to zpráva určená všem lidem bez rozdílu. o Její rozmanitost a tím pádem její univerzálnost, se dá popsat ve dvou rovinách. První se týká všech, kteří evangelium zvěstují, druhá těch, kterým je adresována.

Kontrolní otázky: - Komentuj SZ a NZ místa, která opodstatňují evangelizaci - Jak byste definovali evangelizaci - Co je obsahem evangelia

II. Komunikace evangelia I • Praxe první církve ( Zvěstování a výchova, str. 91 – 110) o zvěst, strategie, metody • Praxe a metody v současné církvi (Zvěstování a výchova, str. 39 – 43) o hromadná, skupinová, osobní, životní styl • Tři etapy charakterizující proces evangelizace (model dle P. Wagnera, Zvěstování a výchova, str. 33 - 38) o přítomnost, prohlašování, přesvědčování • Překážky šíření evangelia (Zvěstování a výchova, str. 44 – 59) • Jak se vyhnout irelevantnosti (Pomůcky při osobní evangelizaci, str. 43 - 52) o využití Maslowova diagramu

Kontrolní otázky: - Vysvětli motivy pro sdílení evangelia - Popiš proces, který je charakteristický pro každou formu evangelizace - Jak překonávat překážky v evangelizaci

III. Komunikace evangelia II • Apologetika ve službách evangelizace (První evangelisté, str. 36-37, 60-61) o Bůh jedná apologeticky (rozhovor s Jobem); Člověk je stvořen jako rozumová bytost (Jz 1,8); Bible k tomu vyzývá (I Pt 3,15); Byla to praxe apoštolů a prvních křesťanů (Sk 17,17n) • Skupiny lidí ve vztahu k Bohu o teisté, deisté, agnostikové, ateisté, antiteisté • Evangelizace některých skupin (děti, dorostenci, jiná náboženství) • Nástroje evangelizace (Duch svatý, evangelizační obdarování, poslání křesťanů – být svědky, moc přímluvné modlitby)
• Význam dialogu o Musíme přijmout skutečnost spoluexistence různých názorů, vyznání, náboženství a to vstřícně, ne s nevolí. o Dialog má smysl jen tehdy, pokud věříme, že nevstupujeme do prázdna, nýbrž spoléháme na to, že Bůh nás v rozhovoru již předešel. o Vstup do společného rozhovoru neznamená obětování vlastního názoru. o Dialog není náhražkou misie a evangelizace. o Křesťanský účastník takového rozhovoru je vystaven napětí, aby zůstal v srdci evangelistou a současně respektoval pravidla dialogu. • Námitky proti evangelizační praxi o Univerzalismus spásy ignoruje vše, co Bible říká o nutnosti rozhodnutí se pro Krista již v tomto životě. Často je tento koncept postaven na intelektuální, emocionální a sentimentální averzi vůči tomu, co Bible říká o obrácení, Božím soudu a věčném zatracení. Teologové jako je J. Hick, S.J. Samartha, G.D. Kaufman, P.F. Knitter a další, ignorují historickou kontinuitu Missio Dei, a jsou osvíceni pouze hodnotami současného humanismu. o Pluralismus spásy staví obrácení ke Kristu a tedy věčnou spásu na stejnou rovinu s praktikami jiných náboženství, pokud člověk splní jeho požadavky. o Hyperkalvinismus stojí na opačné straně spektra a učí, že otázka spásy člověka je zcela v rukou svrchovaného Boha a padlý člověk nemůže pro svoji záchranu nic učinit. o Sociální aktivismus relativizuje evangelizaci a nutnost obrácení tím, že biblické obrácení přeznačuje a vnímá jej pouze jako změnu vnějšího přístupu k životu.

Kontrolní otázky: - Jaké místo má apologetika v evangelizačním procesu - S jakými postoji ve vztahu k Bohu se setkáváš - Jaké jsou teologické důvody odmítající biblická východiska pro evangelizaci

IV. Osobní sdílení evangelia • Obrácení, znovuzrození, vykoupení, smíření, konverze (První evangelisté, str. 16; Sdílení naděje, str. 150-179) • Engelova stupnice osobní evangelizace (Zvěstování a výchova, str. 131) • Význam osobního svědectví, jak sdílet svůj životní příběh (Zvěstování a výchova, str. 157-164) • Pastorace ke znovuzrození o Modely: Janovský, Pavlovský, Tvůj • Pět zásad rozhovoru s hledajícími o Naslouchání, Co člověka přivádí, Co mu brání, Rozhodnutí, Modlitba • Evangelizační metody (Příslušné brožury, N. Gumbel: Otazníky života) o Navigátoři, Čtyři duchovní zákony, Evangelizace explozí, Kurzy alfa

Kontrolní otázky: - Popiš některá synonyma vztahující se k obrácení - Formuluj si body vlastního pastoračního modelu při vedení k obrácení - Stručně popiš některou evangelizační metodu, která není uvedena v této kapitole

V. Evangelizace v kontextu sboru a ekumeny • Místní sbor jako prostředek evangelizace světa (Otevřete, prosím, str. 37-59) • Charakter misijního sboru (The Contemporary Christianity, 1992, str. 239-256. Není nutné načíst, bude odpřednášeno) • Evangelizace v ekumenickém kontextu o Laussanský závazek 1974, Kapský závazek 2010 (www.lausanne.org/ctcommitment), ERC, ČEA • Spolupráce s misijními společnostmi o např. OM, KPK, BTM, KVŽ, DM, Atleti v akci, KAM, KMS, atd.

Kontrolní otázky: - Jaký je NZ mandát pro místní sbor - Které ekumenické aktivity v ČR mají evangelizační charakter - Seznam se s některou z misijních společností a popiš její činnost

VI. Úvod do učednictví • Vztah mezi evangelizací a učednictvím, biblické opodstatnění (Zvěstování a výchova, str. 233-239 • Metody vychovávání učedníků (Zvěstování a výchova, str. 239-242) o katechetika, vyučování, koučink, duchovní rodičovství • Formy výchovy o ve velké skupině, v malé skupině, osobní - jeden s jedním, individuální • učednický model výchovy učedníků (Zvěstování a výchova, str. 316-321) • Skupinový model sboru (Zvěstování a výchova, str. 360-363) • Jak uvést a udržet učednický model v praxi (Učednický model církve, str. 39-77) o Fáze: motivační, formativní, rozvojová, korektivní

Kontrolní otázky: - Jak byste charakterizovali učednický proces - Proč se často nedaří nastartovat a udržet model výchovy pracovníků - Jaké jsou přednosti a slabiny skupinového modelu sboru

VII. Duchovní formování – oblasti rozvoje učedníka I • Společenství s Bohem (Zvěstování a výchova, str. 257-272) o Ježíšův příklad - mít čas, mít tiché místo, mít svůj způsob o Lectio Divina • Principy poznávání Boží vůle (Zvěstování a výchova, str. 242-246) o Biblické myšlení – způsoby jak studovat Bibli, Boží vůle pro konkrétní situaci, modlitba a očekávání • Hledání Božího království (Uvnitř, str. 74-82) o Boží záměry a touhy člověka • Proměna osobnosti o Růst charakteru, osobní svatost, integrita • Vztahy a odpuštění o V rodině, v církvi, v civilním životě

Kontrolní otázky: - Proč je osobní společenství s Bohem důležité pro duchovní růst - Jak rozvíjet biblické myšlení učedníka - Jaké jsou úskalí při formování křesťanova charakteru

VIII. Duchovní formování – oblasti rozvoje učedníka II • Služba jako dílo Ducha svatého skrze nás o Uvědomění si vlastní hodnoty a duchovního obdarování, služba v církvi, služba „ve světě“ • Být svědkem Ježíše Krista o Osobní sdílení evangelia (principy - viz kapitola III.) • Obrana živé víry (Zvěstování a výchova, str. 247-252) o Pokušení a svody, falešné učení, napomínání a povzbuzování • Správcovství – využívání Božích zdrojů o 1. čas – time management, 2. obdarování – charismata, osobní možnosti a schopnosti, 3. peníze – nakládání s penězi, desátky, dary, hospodaření s penězi
• Civilní život - pomoc a zájem o učedníka v praktických věcech o zaměstnání, životospráva, krize v manželství, protivenství v rodině, atd.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184