Předmět :: Katechetika

Calendar Kalendář

Anotace

Katechetika je předmět, který uvádí studenty do problematiky systému duchovní výchovy dětí v křesťanských sborech. Věnuje se jí ze tří základních hledisek:

  1. z hlediska dítěte (tj. vyučovaného)
  2. z hlediska dospělého vychovatele (tj. vyučujícího)
  3. z hlediska formy a obsahu výchovného působení.

Cílem předmětu je rozšířit již získané středoškolské základy z oblasti psychologie do oblasti konkrétních teoretických i praktických aplikací z vývojové psychologie dítěte. Cílem této části předmětu je diferencovaný přístup ve vyučování a výchově dětí z hlediska věkových kategorií.

Dalším cílem předmětu je naučit studenty plánovat a připravovat učební plán duchovní výchovy dětí v křesťanských sborech. Důraz je kladen na přípravu a provedení biblického vyučování z hlediska diferencovaného přístupu k dětem jednak podle věku, ale i způsobu, jakým se učí. Součástí této oblasti je také utřídit studentům celou škálu dostupných audiovizuálních pomůcek a naučit studenty využívat ty nejběžnější ve vyučovacím procesu.

Předmět ss věnuje praktickým otázkám biblického vyučování. Je zaměřen především na pedagogické vedení dětí mladšího a staršího školního věku. Studenti jsou praktickými úkoly uváděni do problematiky diferencovaného pedagogického přístupu k dětem podle věkových kategorií vývojové psychologie. Studenti se věnují přípravě a provedení biblických lekcí pro děti z hlediska pedagogického i komunikačního (verbální i nonverbální projev) a naučí se pracovat z didaktického hlediska s audiovizuálními pomůckami Posledním cílem je osobnost učitele. Interaktivní formou je student uveden do typologie členů při týmové práci. Audiovizuální formou je studentu poskytnuta zpětná vazba o něm samém v oblasti verbálního i nonverbálního projevu. Předmět Katechetika je vyučován seminární formou, tj. studenti mají možnost v hodině aktivně spolupracovat s vyučujícím a jsou praktickými cvičeními a studiem při domácí přípravě vtahováni do problematiky vyučování dětí v křesťanských sborech.

Předmět Katechetika doplňuje povinná praxe studentů ve sborech, kde mají možnost uplatnit a ověřit si získané vědomosti a dovednosti. Tento předmět praktickým způsobem navazuje na předměty Psychologie osobnosti a Vývojová psychologie. Předměty Křesťanská etika a Evangelizace a učednictví dávají zase předmětu Katechetika obsahovou náplň.

V tomto školním roce →

Katechetika (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Ing. Radomír Kalenský

V minulých letech →

Archiv →

Vývojová psychologie z pohledu pedagoga

...

Stavební prvky vyučování dětí

...

Vývojová psychologie z pohledu pedagoga

Studijní materiál pro denní i dálkové studium

Metoda přípravy lekce - pět dní

Studijní materiál pro studenty dálkového studia

Formulář pro přípravu biblické lekce

Formulář pro písemné cvičení 1

Technika projevu a retorika

Studijní materiál v oblasti verbálního a nonverbálního projevu

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184