Předmět :: Katechetika

Calendar Kalendář

Anotace

Lektor: Bernhard Rothen (CH)

Termín: 12. – 13. října 2017

Místo: EŠC Litomyšl

Ubytování: 420,- Kč

Kurzovné: 980,- Kč (50% sleva pro absolventy ETS a 70% sleva pro učitele ETS; Komenského Institut poskytuje v případě potřeby příspěvek na kurzovné)

Kurz Horizontů ETS určený kazatelům a katechetům, ale také učitelům dospělých, vedoucím mládeže či dorostu se bude věnovat palčivým otázkám biblického vyučování:

  • Jakou látku nám zadává Bible?
  • Jaké problémy, výzvy a možnosti před nás staví naše doba?
  • Co máme vyučovat?
  • A jak to máme dělat?

Do teorie a praxe biblického vzdělávání nás s pomocí svého katechismu „Tak Bůh miloval svět“ uvede farář Dr. theol. Paul Bernhard Rothen (CH). Kurz bude simultánně překládán z němčiny; katechismus bude k dispozici v českém překladu. Součástí kurzu bude workshop věnovaný zkušenostem českých lektorů.

Farář dr. theol. Paul Bernhard Rothen se narodil ve Stockholmu (1955) a vystudoval teologii v Bernu, Heidelbergu a Lundu; v Paříži se věnoval umění a divadelní vědě. Od roku 1984 je kazatelem švýcarské evangelické církve (Zweisimmen, Basilej, Hundwil). Věnuje se duchovním tématům evropských dějin, je autorem několika odborných knih, ale také divadelních her a výstav. Je činný v oblasti vzdělávání kazatelů a mládeže. V České republice bratr Rothen už přednášel na konferenci kazatelů Církve bratrské (o kazatelském úřadu) a na kurzu ETS (o jasnosti Písma).

Čtvrtek 12. října

10:00 – 12:00 Kristus Ježíš: obsahové a formální zadání pro zvěstování evangelia

13:00 – 14:30 Záhada hříchu: různé podoby lidské bídy a uzdravující síla Boží milosti

15:00 – 16:30 Pozorovat, experimentovat, měřit – a věřit jako děti: příroda a Boží stvoření

17:00 – 18:30 Zrazené obecenství: tajemství večeře Páně a touha po bratrské lásce

19:30 – 21:00 Katechetické pomůcky a metody u nás - český blok

Pátek 13. října

8:30 – 10:00 Církev a (sebe)kritika: klíče království nebeského a běda nad farizeji a zákoníky

10:30 – 12:00 Ideály a cynismus moderny a realita evangelia

Doby, v nichž evropské národy tvořily stmelené křesťanské společnosti, jsou pryč. V západní civilizaci se etablovalo sekulární myšlení a s ním iluze, že univerzální nárok evangelia vyhasl. Mnozí křesťané jsou spokojení, když mohou rozvíjet svou víru v kruhu stejně smýšlejících. Avšak Kristovo pověření stále platí! Všechny národy se mají stát jeho učedníky. Chce je dát pokřtít a nechat vyučovat. Tváří v tvář obrovskému vědeckému a hospodářskému pokroku západní civilizace, stejně jako narůstajícímu zmatku v politice či kultuře je povinností věřících stále znovu klepat na dveře Božího království a hledat odpovědi, které vnesou světlo evangelia do otázek a zápasů této doby. Možná musíme prosit o poznání, kterého se předcházejícím generacím nedostalo…

Sekulárnímu světu jsme výzvou jedině tehdy, pokud rozlišujeme mezi tím, co víme, a tím, čemu z dobrých důvodů věříme. K takovému obsahovému rozlišování chce kurz napomoci. Chce být ale inspirací rovněž ve formálním ohledu: bohatství evangelia plně září, když se s respektem vracíme k poznatkům a dílu předcházejících generací; a když využíváme dnešních technických možností, abychom něco z tohoto dědictví slyšitelně a viditelně zpřístupnili.

V kurzu chceme používat Rothenův katechismus „Tak Bůh miloval svět“. Už 30 let uvádí s jeho pomocí farář Rothen mladé i staré do praxe víry. Knížečka shrnuje biblickou zvěst v přehledných sedmi kapitolách. Trvale přitom rozlišuje fakta, která představují výzvu pro každého myslícího člověka, a výklad, který o těchto skutečnostech podává biblické slovo. Když respektují své rozdílné zdroje, mohou se fascinující vědění a milost víry vzájemně posilovat.

V tomto školním roce →

Katechetika (ZO 2017/2018 / Horizonty pro odbornou veřejnost :: ---) / "Tak Bůh miloval svět": Co a jak vyučovat?

Calendar Kalendář

Druh skupiny: ---
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: David Beňa, lic. theol., Mgr. Peter Cimala, Th.D.,DiS., Dr. theol. Paul Bernhard Rothen

Anotace:

Lektor: Bernhard Rothen (CH)

Termín: 12. – 13. října 2017

Místo: EŠC Litomyšl

Ubytování: 420,- Kč

Kurzovné: 980,- Kč (50% sleva pro absolventy ETS a 70% sleva pro učitele ETS; Komenského Institut poskytuje v případě potřeby příspěvek na kurzovné)

Kurz Horizontů ETS určený kazatelům a katechetům, ale také učitelům dospělých, vedoucím mládeže či dorostu se bude věnovat palčivým otázkám biblického vyučování:

  • Jakou látku nám zadává Bible?
  • Jaké problémy, výzvy a možnosti před nás staví naše doba?
  • Co máme vyučovat?
  • A jak to máme dělat?

Do teorie a praxe biblického vzdělávání nás s pomocí svého katechismu „Tak Bůh miloval svět“ uvede farář Dr. theol. Paul Bernhard Rothen (CH). Kurz bude simultánně překládán z němčiny; katechismus bude k dispozici v českém překladu. Součástí kurzu bude workshop věnovaný zkušenostem českých lektorů.

Farář dr. theol. Paul Bernhard Rothen se narodil ve Stockholmu (1955) a vystudoval teologii v Bernu, Heidelbergu a Lundu; v Paříži se věnoval umění a divadelní vědě. Od roku 1984 je kazatelem švýcarské evangelické církve (Zweisimmen, Basilej, Hundwil). Věnuje se duchovním tématům evropských dějin, je autorem několika odborných knih, ale také divadelních her a výstav. Je činný v oblasti vzdělávání kazatelů a mládeže. V České republice bratr Rothen už přednášel na konferenci kazatelů Církve bratrské (o kazatelském úřadu) a na kurzu ETS (o jasnosti Písma).

Čtvrtek 12. října

10:00 – 12:00 Kristus Ježíš: obsahové a formální zadání pro zvěstování evangelia

13:00 – 14:30 Záhada hříchu: různé podoby lidské bídy a uzdravující síla Boží milosti

15:00 – 16:30 Pozorovat, experimentovat, měřit – a věřit jako děti: příroda a Boží stvoření

17:00 – 18:30 Zrazené obecenství: tajemství večeře Páně a touha po bratrské lásce

19:30 – 21:00 Katechetické pomůcky a metody u nás - český blok

Pátek 13. října

8:30 – 10:00 Církev a (sebe)kritika: klíče království nebeského a běda nad farizeji a zákoníky

10:30 – 12:00 Ideály a cynismus moderny a realita evangelia

Doby, v nichž evropské národy tvořily stmelené křesťanské společnosti, jsou pryč. V západní civilizaci se etablovalo sekulární myšlení a s ním iluze, že univerzální nárok evangelia vyhasl. Mnozí křesťané jsou spokojení, když mohou rozvíjet svou víru v kruhu stejně smýšlejících. Avšak Kristovo pověření stále platí! Všechny národy se mají stát jeho učedníky. Chce je dát pokřtít a nechat vyučovat. Tváří v tvář obrovskému vědeckému a hospodářskému pokroku západní civilizace, stejně jako narůstajícímu zmatku v politice či kultuře je povinností věřících stále znovu klepat na dveře Božího království a hledat odpovědi, které vnesou světlo evangelia do otázek a zápasů této doby. Možná musíme prosit o poznání, kterého se předcházejícím generacím nedostalo…

Sekulárnímu světu jsme výzvou jedině tehdy, pokud rozlišujeme mezi tím, co víme, a tím, čemu z dobrých důvodů věříme. K takovému obsahovému rozlišování chce kurz napomoci. Chce být ale inspirací rovněž ve formálním ohledu: bohatství evangelia plně září, když se s respektem vracíme k poznatkům a dílu předcházejících generací; a když využíváme dnešních technických možností, abychom něco z tohoto dědictví slyšitelně a viditelně zpřístupnili.

V kurzu chceme používat Rothenův katechismus „Tak Bůh miloval svět“. Už 30 let uvádí s jeho pomocí farář Rothen mladé i staré do praxe víry. Knížečka shrnuje biblickou zvěst v přehledných sedmi kapitolách. Trvale přitom rozlišuje fakta, která představují výzvu pro každého myslícího člověka, a výklad, který o těchto skutečnostech podává biblické slovo. Když respektují své rozdílné zdroje, mohou se fascinující vědění a milost víry vzájemně posilovat.

Přednášky
12. 10. 2017 10:00 – 21:00 Katechetika [Horizonty pro odbornou veřejnost] (1) EŠC Litomyšl
13. 10. 2017 08:30 – 12:00 Katechetika [Horizonty pro odbornou veřejnost] (2) EŠC Litomyšl

Katechetika (ZO 2017/2018 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: Ing. Radomír Kalenský

Anotace:

Předmět katechetika se věnuje otázkám biblického vyučování v křesťanských sborech, ale také praktickým dovednostem při práci s dětmi a mládeží, jako je práce s pomůckami, audio-vizuální technikou, vystupování - základy rétoriky a práce v týmu. Cílová skupina, kterou se předmět zabývá, jsou děti, dorost a mládež. Předmět je zaměřen na pedagogicko-didaktické a duchovní vedení této cílové skupiny - obsah některých bloků je aplikovatelný i na vystupování obecně. Studenti jsou uváděni do problematiky základních psychologických studií J. Piageta, L. Kohlberga, J. Fowlera, A. Adlera doplněných nejnovějšími poznatky v práci s mladou generací.

Studenti zvládnou připravit biblickou lekcí pro děti, zlepšit svůj přednes z hlediska verbální a nonverbální komunikace i didaktiky. Naučí se využívat audiovizuální pomůcky.

Jsou nastíněny základy osobnostní psychologie a její aplikace při vedení dětí i dospělých na základě osobnostního systému DISC.

Přednášky
10. 11. 2017 10:00 – 18:00 Katechetika [A] (1) Učebna č. 201
Dataprojektor 2 - Epson
11. 11. 2017 08:30 – 16:00 Katechetika [A] (2) Učebna č. 201
Dataprojektor 2 - Epson

V minulých letech →

Archiv →

Vývojová psychologie z pohledu pedagoga

Studijní materiál pro denní i dálkové studium

Metoda přípravy lekce - pět dní

Studijní materiál pro studenty dálkového studia

Formulář pro přípravu biblické lekce

Formulář pro písemné cvičení 1

Katechetická práce s dětmi

Pracovní materiál k semináři

Audiovizuální pomůcky

Studijní materiál k přednášce

Technika projevu a retorika

Studijní materiál v oblasti verbálního a nonverbálního projevu

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184