Předmět :: Němčina: úvodní témata 1

Calendar Kalendář

Anotace

Ve výuce předmětu se navazuje na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole, které jsou prověřeny v rámci přijímacích zkoušek. Výuka se soustředí na odbornou němčinu v oborech teologie, pastorace a sociální práce. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili porozumět odbornému textu, dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s nimi dále pracovat. V této úvodní části kurzu se studenti věnují zejména prohlubování znalosti pokročilejší německé gramatiky a jejímu procvičování, dále pak německé konverzaci. Důležitou součástí je i práce s biblickým textem v němčině.

Cíle Student je schopen komunikovat s rodilým mluvčím v běžném osobním a společenském kontaktu; zvládá základní slovní zásobu oborů teologie, pastorace a sociální práce; je schopen pracovat s biblickým textem v němčině.

Rámcový rozpis učiva úvod do studia němčiny na ETS opakování gramatických jevů četba biblických textů četba německé literatury k tématu osobního rozvoje atp.

Výstupy průběžné testy prezentace a esej na zadané téma aktivní účast na cvičení

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet a zkouška. Klasifikace vychází z hodnocení průběžných testů, z hodnocení eseje a prezentace. Zohledňuje se též aktivní účast na cvičení. Závěrečná zkouška prověřuje komplexní jazykové kompetence studenta – znalost slovní zásoby a gramatiky ve vztahu k probíraným tématům a textům.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184