Předmět :: Pastorální teologie a služba církve: Misiologie

Calendar Kalendář

Anotace

Misiologie obsahuje uvedení do biblických základů a dějin teologie misie v církvi. Důraz je položen na rozvíjení misijní hermeneutiky a misijní aplikace textů Písma. Křesťanské poslání a smysl existence církve jsou reflektovány z aspektu misijního pověření. Holistická misie na pozadí christologie se zabývá vztahem evangelizace a sociální akce. Misiologie se také dotýká současné úlohy a angažovanosti církve i aktuálních problémů mezináboženského dialogu.

Cíle:

Student se má naučit chápat poslání církve na pozadí biblických základů, historického kontextu a kultury (kontextualizace evangelia). Teologie misie vede k vnitřnímu zápasu o pochopení poslání služby druhým a klade důraz na osobní angažovanost v tomto procesu. Důležitou součástí je pochopení integrity evangelizace a sociální akce.

Rámcový rozpis učiva:

uvedení do disciplíny (hlavní otázky, stručné dějiny, ekumenismus) Bible jako misiologický dokument a základy teologie misie ve Starém a Novém zákoně christologie misie a její vliv na holistické pochopení misie vztah evangelia a kultury, jedinečnost Ježíše Krista a pluralismus spásy místo dialogu v misii a kontextuální misie.

Výstupy:

písemný test nebo kolokvium písemná práce z vybrané četby zpracování písemného projektu

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení na základě testů nebo ústního kolokvia, projektu a referátu.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Projekty k vypracování

Seznam studijních projektů pro studenty 2017-2018

Christologie misie

Jak jednotlivé christologické články ovlivňují naše pojetí misie

Mezináboženský dialog

Dialog jako součást misie církve. Dialog v Bibli. Dialog v současném kontextu.

Společně k životu

Misijní dokument SRC, prezentovaný na Valném shromáždění v Jižní Koreji, 2013

Úvod do misiologie

Rozhovor o náplni a širokém záběru teologie misie s přihlédnutím k dějinám a biblickým základům.

Sylabus - misiologie

Sylabus obsahuje některé teze, odkazy na literaturu a je průvodcem konzultacemi.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184