Předmět :: Praxe průběžná specializační 1 PSP

Calendar Kalendář

Anotace

Průběžná specializační praxe slouží k tomu, aby student získal další zkušenosti s vybranou skupinou klientů ve zvoleném sociálním zařízení. Doporučuje se, aby tato praxe souvisela s tématem absolventské práce. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce.

Seminář k praxi. Součástí předmětu seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Supervize nabízí studentům bezpečný prostor pro reflexi odborné praxe. Student přináší na setkání témata/zakázky: reflektování práce s klienty, řešení problémů na pracovišti/praxi, rozbor náročných situací, ztrátu motivace, etická dilemata. Pod odborným vedením supervizora jsou pak tato témata/zakázky sdílené a řešené pomocí metod supervize, včetně využití kreativních pomůcek, modelování situací, hraní rolí, myšlenkových map.

Student v průběhu reflexe odborné praxe v rámci supervize získává cílové kompetence: dovednosti (student nalézá zakázku, formuluje ji a podílí se na jejím splnění, získává zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v sociální práci), znalosti (co to je supervize, její definování, cíle, funkce, metody, formy, etické principy) a postoje (dovednosti a znalosti upevňují žádoucí postoje studenta).

Cílem průběžné specializační praxe je, aby si student prakticky vyzkoušel poznatky a metody, se kterými se seznamuje v teoretickém studiu a aby porozuměl zaměřením, cílům, základním přesvědčením, hodnotám a praktické činnosti v konkrétní sociální organizaci. Dále, aby získal zkušenost v přímé práci s klientem, kde si může ověřit a rozvíjet svoje komunikační a psychosociální dovednosti, zejména naslouchání potřebám klienta ve vztahu k naslouchání sobě samému a prostředí organizace. V prostoru pravidel organizace a potřeb klienta může student sledovat svoje schopnosti kooperovat ve prospěch klienta v rámci individuálního plánování. Přitom se student zajímá o etické problémy a etická dilemata, uvědomuje si svoje hodnoty, dovednosti, zájmy, postoje. Má příležitost si v praxi ověřit svoje silné a slabé stránky ve vztazích, objevit svoje povolání směrem k pomáhání. Poznání a praktické zkušenosti má pak student příležitost sdílet pod odborným vedením na seminářích k praxi a supervizi.

V tomto školním roce →

Praxe průběžná specializační 1 PSP (ZO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 4
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Anotace:

Průběžná specializační praxe slouží k tomu, aby student získal další zkušenosti s vybranou skupinou klientů ve zvoleném sociálním zařízení. Doporučuje se, aby tato praxe souvisela s tématem absolventské práce. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce.

Seminář k praxi. Součástí předmětu seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Supervize nabízí studentům bezpečný prostor pro reflexi odborné praxe. Student přináší na setkání témata/zakázky: reflektování práce s klienty, řešení problémů na pracovišti/praxi, rozbor náročných situací, ztrátu motivace, etická dilemata. Pod odborným vedením supervizora jsou pak tato témata/zakázky sdílené a řešené pomocí metod supervize, včetně využití kreativních pomůcek, modelování situací, hraní rolí, myšlenkových map.

Student v průběhu reflexe odborné praxe v rámci supervize získává cílové kompetence: dovednosti (student nalézá zakázku, formuluje ji a podílí se na jejím splnění, získává zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v sociální práci), znalosti (co to je supervize, její definování, cíle, funkce, metody, formy, etické principy) a postoje (dovednosti a znalosti upevňují žádoucí postoje studenta).

Cílem průběžné specializační praxe je, aby si student prakticky vyzkoušel poznatky a metody, se kterými se seznamuje v teoretickém studiu a aby porozuměl zaměřením, cílům, základním přesvědčením, hodnotám a praktické činnosti v konkrétní sociální organizaci. Dále, aby získal zkušenost v přímé práci s klientem, kde si může ověřit a rozvíjet svoje komunikační a psychosociální dovednosti, zejména naslouchání potřebám klienta ve vztahu k naslouchání sobě samému a prostředí organizace. V prostoru pravidel organizace a potřeb klienta může student sledovat svoje schopnosti kooperovat ve prospěch klienta v rámci individuálního plánování. Přitom se student zajímá o etické problémy a etická dilemata, uvědomuje si svoje hodnoty, dovednosti, zájmy, postoje. Má příležitost si v praxi ověřit svoje silné a slabé stránky ve vztazích, objevit svoje povolání směrem k pomáhání. Poznání a praktické zkušenosti má pak student příležitost sdílet pod odborným vedením na seminářích k praxi a supervizi.

Přednášky
20. 10. 2018 16:00 – 16:45 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (1) Učebna č. 201
05. 01. 2019 16:00 – 16:45 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (2) Učebna č. 201

V minulých letech →

Sylabus praxe

...

Praxe smlouva

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184