Předmět :: Praxe průběžná: úvodní 2 PSP

Calendar Kalendář

Anotace

Průběžná úvodní praxe se soustředí především na seznámení se studenta s různými pracovišti v oblasti sociální práce formou společných exkurzí (v rámci semináře k praxi). Následně již student vykonává praxi na vybraném pracovišti. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce. Součástí předmětu seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní.

Cíle Cílem průběžné úvodní praxe je, aby studenti: získali základní přehled o tom, na jakých pracovištím se provádí sociální práce; seznámili se se nejběžnějšími skupinami klientů sociální práce; měli možnost začít reflektovat, která oblast sociální práce je pro ně zvláště zajímavá; mohli získané teoretické poznatky konfrontovat s reálnou praxí; začali získávat první zkušenosti s prací s klienty.

Rámcový rozpis praxe Praxe Individuální praxi student vykonává na pracovišti, které si sám zvolí po dohodě s vedoucím praxe. Praxe je vykonávána v sociálních zařízeních, může být umožněna také praxe v rámci církve. Zvolená praxe musí mít přímou souvislost se studovaným oborem. Během celého studia by měl student absolvovat praxi především na těchto typech pracovišť: sociální práce s ohroženými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami sociální práce se fyzicky nebo mentálně handicapovanými dětmi, případně i s jejich rodinami sociální práce s rizikovou mládeží (například nízkoprahové zařízení) sociální práce s drogově závislými sociální práce s menšinami, případně v sociálně vyloučených lokalitách sociální práce s nositeli asociálního chování a pachateli trestné činnosti sociální péče o seniory
sociální práce s lidmi bez domova úřad práce, OSPOD

Seminář Součástí semináře jsou exkurze, které probíhají ve vybraných sociálních zařízeních a jsou organizovány vedoucí praxe. Dále je součástí příprava na jednotlivé praxe, hodnocení reflexe zážitků a analýza problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. V rámci tohoto předmětu student získává teoretické vědomosti o supervizi a praktické zkušenosti se supervizí jako součástí profese a jako prostředku systematického rozvoje vlastní odborné kompetence. Supervize odborné praxe studentů probíhá v malé supervizní skupině pod vedením kvalifikovaného supervizora.

Výstupy Student si sestaví adresář sociálních služeb v místě bydliště. Účast na semináři, exkurzích a individuální praxi. Reflexe z absolvovaných exkurzí a individuální praxe.

Způsob hodnocení Zápočet. Požadavkem je, aby studenti absolvovali praxi v rozsahu daným osnovami, absolvovali potřebný počet supervizí a aby si během svého studia ověřili kompetence pro práci sociálního pracovníka.

V tomto školním roce →

Praxe průběžná: úvodní 2 PSP (LO 2017/2018 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 4

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Přednášky
07. 04. 2018 12:30 – 17:30 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
19. 05. 2018 12:30 – 15:50 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (2) Učebna č. 201

Praxe průběžná: úvodní 2 PSP (LO 2017/2018 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Přednášky
01. 02. 2018 12:45 – 14:15 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (1) Učebna č. 201
15. 03. 2018 10:30 – 14:15 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (7) Učebna č. 201
05. 04. 2018 12:45 – 14:15 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (9) Učebna č. 201
19. 04. 2018 12:45 – 14:15 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (11) Učebna č. 201
26. 04. 2018 10:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (12) Učebna č. 201

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184