Předmět :: Sborová pastorace

Calendar Kalendář

Anotace

Záměrem předmětu je představit studentům základní rámec pastorační služby především v kontextu lokálního sboru. Kurz definuje rozsah, zodpovědnosti, roviny a cíle pastorační služby. Vymezuje koinonistický rámec pastorace, osobnostní a duchovní předpoklady. Na základě nejběžnějších pastoračních chyb odhaluje falešné přístupy k pastoraci a nesprávnou motivaci. V aplikační části kurzu je představen model pastoračního postupu a definovány klíčové momenty pastoračního procesu. Pastoarční model je následně probírán na několika klíčových pastoračních situacích sborové pastorace.

Cíle:

Cílem předmětu je budování základních teoretických i zkušenostních principů pastorační služby. Po absolvování předmětu by student měl být schopen nejen se orientovat v základních teoretických důrazech pastorační služby, ale také najít svůj osobní vztah k této službě a definovat v pastoraci svou roli. Vedle budování věcných znalostí a zakotvenosti pastorační práce v Písmu, je student veden k analýze svých motivů ke službě a propojení pastorační služby s osobní vírou. Součástí výuky je pastorační projekt, který studenty vede k aplikaci teoretických znalostí v pastorační práci s konkrétními lidmi pod supervizí učitele.

Rámcový rozpis učiva:

eklesiologie sborové pastorace; definice, cíle, zdroje pastorace pastorační chyby pastorační postup povolání do pastorační služby odpuštění druhým, smíření vina, pokání, zpověď, absoluce, přijetí odpuštění smysl zkoušek a utrpení pastorace v mimořádných případech; pastorace a kázeň

Výstupy:

písemný projekt dle aktuálního zadání průběžné domácí přípravy

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení je založeno na na plnění domácích příprav, a na výsledku písemného projektu.

V tomto školním roce →

Sborová pastorace (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Ing. Tomáš Grulich, M.Th.

Přednášky
21. 02. 2020 15:05 – 19:20 Sborová pastorace [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
17. 04. 2020 08:30 – 16:45 Sborová pastorace [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

pastorace

skripta

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184