Předmět :: Sociologie pro pastoračně-sociální pracovníky 2

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz vede studenty k poznání sociologie jako společenskovědní disciplíně, která se zabývá strukturou společnosti, pochopení změn ve struktuře společnosti a jejím vývoji. Součástí výkladu je seznámení se základními sociologickými pojmy a informace o osobnostech, jejichž dílo ve zvlášť vysoké míře ovlivnilo vývoj disciplíny. Kurz dále poskytuje interpretovatelné poznatky o charakteru společnosti a vysvětluje postavení jedince a skupin v sociálním systému. Student je seznámen s možnostmi využití sociologie v práci profesionálně orientované na oblast sociální práce a pastorace. Po čas celého výkladu je důraz kladen na ty souvislosti sociologického myšlení, které jsou významné z hlediska sociální a pastorační práce v současné fázi modernity za existence různorodých společenských problémů, s důrazem na praktickou aplikaci kurzem získaného pojmového aparátu.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Sociologie 2

Studijní materiál k předmětu Sociologie 2

Rodina jako instituce

 1. V čem spočívá rozdíl mezi přesvědčením o stabilitě a neměnnosti určité, pro náš kulturní okruh charakteristické formy rodiny, a přesvědčením, že rodina je stabilizujícím prvkem sociálního systému, ať už vypadá jakkoli?

 2. K jakým změnám došlo od přechodu od tradiční rodiny v procesu modernizace a coty změny způsobilo?

 3. K jakým změnám dochází v rodině v postmoderní době a proč?

 4. Co to znamená simultaneita nesoučastníků?

Klasické teorie rodiny

 1. O co šlo v teorii rodiny Le Playe?

 2. Srovnejte statusové právo a smluvní právo” jak ovlivňoval panující právní systém rodinu ?

 3. Čím přispěl k sociologii rodiny T.G.Masaryk?

 4. Na které tři skupiny problémů se pokusil ve své teorii odpovědět Talcott Parsons a proč?

 5. Srovnejte Le Playovu, Parsonsovu a Litwakovu typologii rodiny. Zamyslete se nad tím, zda vůbec a případně v jaké formě nalézáme tyto typy ještě v dnešní společnosti.

Teorie rodiny od 70. let 20. století

 1. Co nového vnesl strukturální funkcionalismus do sociologie rodiny, kdy a proč?

 2. Jak vysvětluje teorie maximalizace prospěchu rozvodové chování?

 3. Uveďte hlavní argumenty teorie směny.

 4. Jak řeší sociobiologie problém priority kultury či biologie v ontogenezi člověka?

Sociální nerovnost a rodina

 1. Jakým způsobem ovlivňuje příslušnost rodiny k určité sociální vrstvě vzorce socializace dětí?

 2. Čím vším zvyšuje rodina socializační šance svých dětí?

 3. Co je to kognitivní třída a jak se sociálně konstituuje?

Založení rodiny

 1. Jaká se uvádějí obvyklá kritéria výběru partnera na běžném sňatkovém trhu?

 2. Jak sňatkový trh ovlivnily nesezdaná soužití a moderní formy antikoncepce? A proč?

 3. Jaké strategie se nabízejí vzdělané ženě na sňatkovém trhu podle Valerie Oppenheimerové?

 4. Které sociální determinanty ovlivňují nahodilost výběrového párování a které z nich mají podle Vašeho názoru u nás největší váhu a proč?

 5. Popište základní sexuální revoluce,jejich časové zařazení a změny, které přinesly.

 6. Jak chápe Simmel lásku a jaký vidí vztah mezi ní a sexem? Uveďte příklad jiného chápání.

Rodiče, dítě a jeho socializace v rodině

1.Čím je přechod k rodičovství tak jedinečný?

 1. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých koncepcí rodičovství a která podle Vašeho mínění v současnosti převládá?

 2. Do jakých skupin jsme si rozdělili vysvětlení tabu incestu? K čemu se přikláníte nejvíce a proč?

 3. Jaký je rozdíl mezi incestem a endogamií? Co si myslíte o postoji, který k tomuto rozdílu zaujímá anglický právní systém?

 4. Jaké jsou důvody pro pokles hodnoty rodičovství v západních společnostech a který důvod podle Vašeho názoru hraje nejvýznamnější roli a proč?

Rodina, domácnost a ekonomika

 1. Bylo sociální ocenění domácí práce žen vyšší v tradiční společnosti nebo ve společnosti moderní a proč?

 2. Proč je dnes práce v domácnosti všeobecně podceňována?

 3. Jaké známe modely postojů k zaměstnanosti vdaných žen a jak se od sebe liší? Který se dnes nejvíce prosazuje? Srovnejte nezamýšlené sociální důsledky jednotlivých modelů?

 4. Čím se liší životní styl singles od životního stylu mladé rodiny? Jaká jsou rizika těchto odlišných sociálních stavů a jaká rizika přinášejí?

 5. Čím se lišili od dnešních singles staří mládenci a staré panny z minulého století?

Rozvod a opakované manželství

 1. Jaký je rozdíl v základním právním chápání rozvodu, jak byl vymezen v rakousku-uherském právu a jak je vymezen od dob 1. republiky dodnes?

 2. Uveďte příčiny nízké rozvodovosti v tradičních společnostech a naopak příčiny postupně se zvyšující rozvodovosti v průběhu 20. století až dodnes

 3. Jak se vztahuje doba, kdy jsou páry v manželství nejšťastnější, k době, kdy jsou nejvíce ohroženy rozvodem a proč je tomu tak?

 4. Které jsou , kromě věku, další charakteristiky, jež mají vliv na pravděpodobnost rozvodu? Které podle Vás mají dnes největší váhu a proč?

 5. Jaké výhody a nevýhody přináší situace seriálových rodin pro děti a proč?

Konec rodiny?

 1. Porovnej kolektivistický a individualistický scénář konce rodiny.

 2. V čem je rozdíl mezi první a druhou demografickou revolucí, která proběhla západní Evropou v minulém století? Proběhla i u nás a kdy?

 3. Proč je návrat k rodině typu otec živitel, matka v domácnosti, tři a více dětí tak obtížný, že je vlastně považován za nemožný? A proč je tak obtížné, ne-li nemožné, pokračovat v cestě, kterou se vydaly vyspělé společnosti po rozpadu tohoto typu rodiny?

4.Co v postmoderní společnosti prolamuje hranice mezi soukromým a veřejným? Cítíte to jako přirozené nebo to cítíte jako osobní ohrožení kvality života a proč?

 1. Přikláníte se spíše k Giddensovu názoru, že dnes má člověk ve vlastní moci svou sexualitu a může si ji utvářet jak chce anebo k názoru, že v této věci jsme nadále určováni jak svou biologií na jedné straně, tak společenskými tlaky ( média, rodina, kamarádi, móda…) na straně druhé?

 2. Srovnej jak Giddens interpretuje romantickou lásku a jak je romantická láska většinou prezentována v médiích.

Česká rodina

 1. Jak vypadla česká rodina v tradiční společnosti a jak vypadá dnes a proč?

 2. Jak se mění reprodukční strategie české populace v posledních dvou desetiletích a proč?

 3. Jaké výhody a nevýhody přináší nulová reprodukční strategie z hlediska mužů a z hlediska žen?

 4. Jaké důsledky bude mít změna reprodukčních strategií v české společnosti pro příští generaci ?

 5. Jak souvisí realizovaná plodnost se vzděláním žen v české společnosti?

 6. Jaké potenciální nerovnováhy ohrožují budoucí sociální soudržnost v České republice? Jaké jsou možné strategie jejich překonávání a obtíže při jejich odvracení?

Literatura: Možný Ivo: Sociologie rodiny, SLON Praha 2002

       Bauman Zygmunt: Individualizovaná společnost,Mladá fronta Praha 2004

       Hamplová Dana: Děti na psí knížku?,Sociologický ústav AV ČR Praha 2007

       Hamplová Dana: České ženy: vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina, Sociologický       ústav AV ČR Praha 2003 
      
       Lenderová Milena: Radostné dětství? Dítě v Čechách 19.st., Paseka Praha 2006

       Možný Ivo: Rodina a společnost, SLON Praha 2008

       Rabušic Ladislav: Kde ty všechny děti jsou?, SLON Praha 2001

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184