Podpora týmové spolupráce

Seminář „Podpora týmové spolupráce“ je zaměřen na posilování mezilidských vztahů a vazeb na pracovišti, vytváření dobré atmosféry a podpory zvládat zadané úkoly i v náročných podmínkách sociální profese. Snahou je podpořit pracovní týmy v té míře, aby uměly vyhledávat a adekvátně řešit rizikové situace a zároveň dokázali předcházet nedorozuměním a chybám pramenícím zejména v nedostatečném personálním obsazení, časté fluktuaci personálu či dalších důvodů, jež mají negativní dopady na výkon celého týmu. Seminář spojuje teoretické poznatky psychologie, sociologie a managementu s realitou zúčastněných týmů, které formou praktických cvičení převádějí poznatky do praxe. Seminář je určen pro celý tým včetně vedoucích pracovníků či zdravotnického personálu a tím propojuje i mezioborovou spolupráci a multidisciplinární týmy.

Profil absolventa - cílové kompetence:

Absolvent získá náhled na svou roli v pracovním týmu, dokáže přijmout role ostatních pracovníků v týmu a umí rozpoznat a respektovat roli vedoucího a jeho odpovědnost. Je si vědom své odpovědnosti vůči druhým pracovníkům, umí dávat adekvátní zpětnou vazbu spolupracovníkům. Umí rozpoznat styl vedení, je schopen vnímat a přijímat stimuly od vedoucího pracovníka, umí přijímat a dávat hodnocení ostatním spolupracovníkům. Ve své práci upřednostňuje přímou komunikaci proti manipulativním technikám. Aktivně přispívá k rozvoji týmové spolupráce, buduje dobrou atmosféru na pracovišti, je aktivní v hledání inovativních řešení zadaných úkolů. Je profesionálem, který zná své silné i slabé stránky, zná hranice vztahů na pracovišti a respektuje své kolegy.

ZDE více o kurzech pro sociální služby, možnostech přihlášení či objednávek.

Kurz je určen pro celý pracovní tým včetně vedoucích pracovníků a zdravotnických pracovníků.