Krizová intervence v praxi

Seminář “Krizová intervence v praxi” představuje pro pracovníky v sociálních službách možnost získat elementární znalosti a praktické dovednosti v situacích, kdy se setkají s klienty v psychické krizi či emoční nestabilitě. První část semináře je zacílena na získání teoretických znalostí o krizi, jejích fázích a jejím vlivu na chování a jednání člověka. Zároveň získají vhled do základních pravidel práce s člověkem v krizi a seznámí se se základními používanými technikami v krizové intervenci. Druhá část už bude zaměřena na osvojení si správných způsobů zahájení, udržení a ukončení rozhovoru, prakticky si vyzkouší jednotlivé techniky krizové intervence a budou pracovat s předem připravenými scénáři ve dvojicích či skupině. Rovněž si ověří pozitivní i negativní reakce klienta v různých emočně vypjatých situacích. Seminář má za cíl nejen získání teoretických znalostí, ale především získání praktických zkušeností přenositelných do praxe napříč všemi druhy sociálních služeb, vyjma specializované krizové pomoci, kde musí pracovník získat mnohem rozsáhlejší znalosti a dovednosti. Seminář je určen především laikům v oblasti psychologie či psychoterapie a napomáhá zvládnout akutní stav krize u klientů sociálních služeb.

Profil absolventa - cílové kompetence:

Absolvent získá hlubší vhled do problematiky zvládání krize u předem neočekávaných situací, naučí se rozpoznat základní potřeby člověka v krizi, získá teoretické vědomosti z oblasti zvládání krize, posílí komunikační dovednosti zejména prostřednictvím metody naslouchání, posílí své schopnosti v komunikaci s osobou emočně nestabilní, osvojí si základní dovednosti a posloupnost postupů při prvním kontaktu s klientem v emočně nestabilní poloze. Prostřednictvím, praktických cvičení posílí své schopnosti práce v krizových situacích, praktickým nácvikem zvýší své sebevědomí ve zvládání nepřehledných situací. Po absolvování semináře bude schopen zvládnout akutní krizi u psychicky nestabilní osoby a vymezí si své odborné hranice s důrazem na potřebu předání klienta do následné péče. Bude schopen zvládnout zejména emoční stav klienta a nasměrovat ho na následnou odbornou pomoc.

ZDE více o kurzech pro sociální služby, možnostech přihlášení či objednávek.

Seminář je vhodný pro pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky a ostatní profese v sociálních službách (např. pastorační pracovníci, aktivizační pracovníci, asistenti…).