Etika a lidská důstojnost

Seminář “Etika a lidská důstojnost” patří mezi vzdělávací aktivity, které přináší morální a etické přístupy do sociální práce. Cílem semináře je rozšířit účastníkům pohled na pojmy lidství a lidské důstojnosti, zprostředkovat jim nejen základní zákonné normy dané Listinou základních práv a svobod, ale i samotným zákonem o sociálních službách. Prostřednictvím diskuzí a praktických cvičení ve skupinách se účastníci zamyslí nad důležitými aspekty sociální práce, např. autonomie klienta, lidská důstojnost, tolerance a respekt, právo hájit své zájmy, přiměřené riziko a další. Pracovníci si uvědomí, jaký mají významný vliv na kvalitu života klienta a jaké důsledky může mít podceňování etických pravidel v praxi. V rámci semináře se absolventi seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na pomoc, podporu, doprovod, potřeby a hodnoty konkrétního klienta napříč všemi druhy sociálních služeb. Účastníci budou mít dostatek prostoru pro diskuzi nad konkrétními kazuistikami a situacemi z oblasti současným etických dilemat, společně s lektorem budou hledat optimální řešení těchto situací a vzájemně si budou předávat příklady dobré praxe.

Profil absolventa - cílové kompetence:

Absolvent získá vhled do základních principů etiky sociální práce. Seznámí se se základními legislativními požadavky z hlediska etiky a zejména lidské důstojnosti pro svou pracovní pozici. Prostřednictvím diskuze, praktických cvičení, rozboru z ukázek krátkometrážních filmů a kazuistik získá větší vhled do přímé práce s klientem sociální služby. Upevní si pozitivní modely chování ve sporných situacích, které na pracovníka kladou nárok na volbu správného řešení z pohledu etiky. Upevní si svůj hodnotový systém a pochopí důležitost budování či udržení hodnotového systému klienta sociální služby. Získá nové náměty na řešení morálních otázek v dané sociální službě.

ZDE více o kurzech pro sociální služby, možnostech přihlášení či objednávek.

Seminář je vhodný pro pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky a ostatní profese v sociálních službách (např. pastorační pracovníci, aktivizační pracovníci, asistenti…).