Biblická interpretace 1 2023

Anotace:

Studenti se v kurzu seznámí se základními přístupy a pravidly při výkladu biblických textů. Učí se číst a studovat jednotlivé biblické texty v jejich historickém, kulturním a literárním kontextu s cílem přemýšlet nad původním významem. Při studiu jednotlivých textů je zvláštní důraz položen na způsob interpretace jednotlivých literárních druhů (žánrů) ve Starém zákoně a v Novém zákoně. Studenti se mají seznámit s relevantní literaturou, která jim umožní prohloubení znalostí v oblasti biblické hermeneutiky. Biblický kánon je představen ve své jednotě i pestrosti – jako „velký příběh“ i rozmanitá knihovna.

Název anglicky: Biblical Interpretation 1

Cíle:

Předmět má účastníkům napomoci získat takový přístup k Bibli, aby ji mohli číst s hlubším porozuměním. Kurz se zaměřuje na čtenářské kompetence studentů a jejich vnímání jednotlivých žánrů v biblickém kánonu. Studenti se učí pozorně číst biblický text v různých překladech a klást si nad ním základní výkladové otázky, které se týkají jeho kontextu (historického i literárního), obsahu a významu, možné kontextualizace. Studenti se naučí interpretovat starozákonní i novozákonní biblické texty tak, aby postihli jejich významnost pro formování víry a morálních postojů člověka.

Metoda výuky:

Přednáška s domácí četbou základní literatury, práce s biblickými texty v hodinách.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Průběžné hodnocení – četba literatury, domácí úkoly a prezentace (30%) a závěrečný test (70%).

 • Fee, G., D., Stuart, D., Jak číst Bibli s porozuměním, 3. vyd., Praha: Návrat domů, 2012
 • Baldermann, I., Úvod do biblické didaktiky, Jihlava: Mlýn, 2004
 • Bartholomew, C., Gohen, M., Na divadelní scéně dějin: moje místo v biblickém příběhu, Praha: Luxpress, 2013
 • Brueggemann, W., Bible a postmoderní představivost, Praha: Vyšehrad, 2016
 • Cimala, P., Komparace biblických překladů: přínosy a limity pro výklad Písma, Testimonia theologica 2 (2017), s. 11–21
 • Dohmen, Ch., Sternberg, G., Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Praha: Vyšehrad, 2007
 • Hermeneutika, Evangelikální fórum 3, Praha: SET a ETS, 2002
 • Novotný, T., O Bibli: Vznik, dobové pozadí a výklad, 2. vyd., Praha: Dingir, 2002
 • Nové české překlady Bible, Theologia vitae 2(2009)
 • Oeming, M., Úvod do biblické hermeneutiky, Praha: Vyšehrad, 2001
 • Pokorný, P., Hermeneutika jako teorie porozumění, Praha: Vyšehrad, 2005
 • Kaiser, W., C., Jr., Směřujme k exegetické teologii: biblická exegeze pro kázání a vyučování, Kroměříž: Didasko, 2017
 • Vokoun, J., Číst Bibli zase jako Bibli, Praha: ČBS, 2011

Výuka pro veřejnost

Biblická interpretace 1 2023 (ZO 2024/2025 / A :: denní)
Biblická interpretace 1 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)
Biblická interpretace 1 2023 (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. Peter Cimala, Ph.D., DiS.
Katedra biblických studií
Katedra biblických studií