Mgr. Peter Cimala, Ph.D., DiS.

Absolvent oboru teologie na ETS (DiS., 2001). Ve studiu teologie pokračoval v magisterském programu na UK Evangelická teologická fakulta v Praze a v Lipsku (Mgr., 2003). Postgraduální studium Nového zákona na téže fakultě ukončil obhajobou disertační práce s názvem: Svoboda v listu Galatským: Eleutheria jako soteriologická metafora (Th.D., 2010). Je ordinovaným kazatelem Církve bratrské. Na ETS vyučuje od roku 2003 především kurzy k Novému zákonu a biblické hermeneutice. V roce 2013 se stal ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je akademický mentoring – se zaměřením na podporu zejména doktorandů a mladých křesťanských akademiků. Téměř 10 let pracoval jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. Publikuje odborné i popularizační texty v oboru teologie, biblistiky a etiky.

Publikační činnost:

 • Cimala, Peter. ‘Do Not Submit Again to a Yoke of Slavery’: Liberation in Christ as a ‘New Exodus’ in Paul’s Letter to Galatians. in: Interactions in Interpretation. Leiden: Brill, 2020, pp. 168–191.
 • Cimala, Peter. “Hymnus o Kristu” (Fp 2,6-11) ve světle nových českých překladů: mezi přesností a parafrází. in: L. Říhová (ed.). Jednota v mnohosti - In pluribus unitas 2016. Chomutov: L. Marek pro HTF UK, 2018, s. 41-50.
 • Cimala, Peter. Komparace biblických překladů: přínosy a limity pro výklad Písma. Testimonia Theologica 11 (2/2017), s. 11-21.
 • Cimala, Peter. List Filemonovi podle nových českých překladů. Teologická reflexe 22 (2/2016), s. 158–176,
 • Cimala, Peter. Paul’s Metaphorical Soteriology: Galatians As a Test Case. Neotestamentica 49 (2/2015), s. 351–376.
 • Cimala, Peter. Svoboda v teologii apoštola Pavla na pozadí politické propagandy, in: Jiří C. Klimeš (ed.). Jednota v mnohosti - In pluribus unitas. Fórum Velehrad X. Olomouc: Refugium, 2015, s. 23-31, ISBN 978-80-7412-192-0.
 • Cimala, Peter. Finanční podpora misijní práce apoštola Pavla: evangelium zadarmo? Teologická reflexe 21 (1/2015), s. 49-66. ISSN 1211-1872.
 • Cimala, Peter. The Philemon Debate. Donald F. Tolmie (ed.) Philemon in Perspective: Interpreting a Pauline Letter. Berlin: De Gruyter, 2010 (review article). Journal of Early Christian History 4 (1/2014), ISSN 2222-582X, s. 149–155.
 • Cimala, Peter. Bible v moderním jazyce: srovnání nových českých překladů. Brána 1 (2013), s. 20-21. ISSN 1803-828X.
 • Cimala, Peter. Bible potřebuje výklad. Rozhovor s prof. Petrem Pokorným. Brána 3 (2013), s. 6-9. ISSN 1803-828X.
 • Cimala, Peter. V Kristu Ježíši. Brána 4 (2011), s. 13-19. ISSN 1803-828X.
 • Cimala, Peter. Mezi fundamentalismem a liberalismem. Brána 10 (2011), s. 18. ISSN 1803-828X.
 • Cimala, Peter. Velikonoce bez vzkříšení. Brána 3/2010, s. 17.
 • Cimala, Peter. L. Tichý, Chvála lásky: Interpretace a účinky 13. kapitoly Prvního listu Korinťanům (recenze). Studia theologica 4 (2010), s. 131-134,  ISSN 1212-8570.
 • Cimala, Peter. Benedikt XVI. Apoštol Ježíše Krista: Promluvy o svatém Pavlovi (recezne). Křesťanská revue 6 (2010), s. 36-39, ISSN 0023-4613.
 • Cimala, Peter. Obrácení, povolání a poslání apoštola Pavla. Theologia vitae (2010), s. 163 – 181. ISSN: 1803-4829.
 • Cimala, Peter. Dynamika vzniku Nového zákona: od vyprávění ke kánonu: G. Theissen, Úvod do Nového zákona, 2008 (recenze). Teologická reflexe 1/2009, s. 97-99.
 • Cimala, Peter. Nemorální podobenství. Brána 10/2009, s. 23.
 • Cimala, Peter. Svoboda jako soteriologická metafora v listu Galatským. in: L. Tichý, D. Opatrný, (eds.) Apoštol Pavel a Písmo. Olomouc: VUP, 2009, s. 31-54.
 • Cimala, Peter. Svoboda v listu Galatským: Eleutheria jako soteriologická metafora (disertační práce v oboru biblická teologie, 300 s., nepublikováno). Praha: ETF UK, 2009.
 • Cimala, Peter. List Galatským podle nových českých překladů (B21, ČSP). Theologia vitae 2 (2009), s. 219-234, ISSN 1803-4829.
 • Cimala, Peter. Dynamika vzniku Nového zákona: od vyprávění ke kánonu: G. Theissen, Úvod do Nového zákona, 2008 (recenze). Teologická reflexe 1/2009, s. 97-99.
 • Cimala, Peter. J. D. G. Dunn: Three Mistakes of Modern Research on Historical Jesus (recenze). Communio viatorum 1/2008, s. 115-117.
 • Cimala, Peter. Bohoslužba ve světle Nového zákona: jednota a rozmanitost. Theologia vitae 2/2008, s. 153-178.
 • Cimala, Peter. Spor o svobodu: Svoboda v listech Pavla z pohledu dějin bádání. Studie a texty  1/2007, s. 62-85.
 • Cimala, Peter. R. B. Hays: The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics (recenze).  Evanjelikálny teologický časopis 2/2006, s. 73-75.

Vyučované předměty

Účast na projektech

 • Konverze - základní křesťanská zkušenost