Služba církve: misiologie 2023

Anotace:

Předmět „misiologie“ zahrnuje uvedení do biblických základů misie, dějin misie církve a otevření problematiky poslání Kristovy církve dnes. Křesťanské poslání a smysl existence církve jsou reflektovány z aspektu misijního pověření. Holistická misie na pozadí christologie se zabývá vztahem evangelizace a sociální akce. Misiologie se také dotýká současné úlohy a angažovanosti církve i aktuálních problémů dialogu s jinými filozofiemi a náboženstvími.

Okruhy témat:

 • uvedení do disciplíny (hlavní otázky, stručné dějiny, ekumenismus)
 • Bible jako misiologický dokument a základy teologie misie ve Starém a Novém zákoně
 • christologie misie a její vliv na holistické pochopení misie
 • vztah evangelia a kultury, jedinečnost Ježíše Krista a pluralismus spásy
 • místo dialogu v misii a kontextuální misie.
 • současné trendy v misii církví
 • Misie sboru. Plantatio ecclesiae. Homogenous Unit. Církev pro hledající. Malé skupiny. Neformální prostředí. Zaměření na vztahy. Fresh expressions of church. Sociální akce.

Název anglicky:

Church Ministry: Misiology

Cíle:

Student se má naučit chápat poslání církve na pozadí biblických základů, historického kontextu a kultury (kontextualizace evangelia). Teologie misie vede k vnitřnímu zápasu o pochopení poslání služby druhým a klade důraz na osobní angažovanost v tomto procesu. Důležitou součástí je pochopení integrity evangelizace a sociální akce.

Metoda výuky:

Předmět je vyučován formou přednášek doplněných o diskuzi. Počítá s aktivní účastí studenta, plnění zadaných úkolů a cvičení.

Hodnocení:

Předmět je uzavřen klasifikovaným zápočtem. Zápočet je udělen na základě:

 • písemný test nebo kolokvium,
 • písemná práce z vybrané četby
 • zpracování písemného projektu
 • aktivní účast v hodinách
 • Adams, D. J.: Teologie napříč kulturami. Metanoia Press, Praha 1999.
 • Bavinck, J. H.: An Introduction to the Science of Missions. New Jersey, 1960.
 • Bosch, D. J.: Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission. Orbis Books, Maryknoll, New York 1991, slovensky: Dynamika kresťanskej misie. SCMS, Praha 2009 (1. díl) a 2010 (2. a 3. díl).
 • Černý, P.: Myšlenková reflexe imperativních důrazů misie SRC. Theologická revue HTF UK, Vol. 75, č. 2/2004, s. 203-210.
 • Černý, P.: Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. L. Marek, Brno 2006.
 • Černý, P.: The Relationship between Theology and Missiology: The Missiological Hermeneutics. European Journal of Theology. 2/2010, s. 104-109.
 • Černý, P.: Sociální činnost. In: Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: Aktivity Světové rady církví. L. Marek, Brno 2006, s. 102-119.
 • Černý, P.: Vztah teologie a misiologie: Misiologická hermeneutika. In: Potřebujeme misiologii? Sborník z první konference Středoevropského centra misijních studií, Praha 20. 6. 2007, s. 9-16.
 • Gospel and Culture. The Willowbank Report, Jan 1978. Lausanne Occasional Papers 1 and 2, Scripture Union, London, 1978.
 • Kubíková, J.: Křesťanská misie v 16. - 18. století. L. Marek, Pontes Pragenses sv. 18, Brno 2001.
 • Kubíková, Jiřina.: První evangelisté a metody jejich působení. ECM, Praha 1994.
 • Kubíková, Jiřina.: Evangelizace v prvotní církvi. ECM, Praha 1993.
 • Nichols, Bruce J.: The Unique Christ in our pluralist World. WEF, 1994.
 • Neuner, P.: Ekumenická teologie. Vyšehrad, Praha 2001 (s. 17-175).
 • REIFLER, Hans Ulrich.: Kresťanská misia na prelome tisicročí. Ježíš pro každého, Levice 1998.
 • Senior, D.; Stuhlmueller, C.: Biblické základy misie. Ježíš pre každého, Levice 2002.
 • Stott, J. R. W.: Christian Mission in the Modern World. Falcon, London, 1975.
 • Stott, J. R. W.: Contemporary Christian. IVP, Leicester, 1992.
 • Stott, J. R. W. (Ed.): The Grand Rapids Report on Evangelism and Social Responsibility. An Evangelical Commitment. In: Making Christ Known: Historic Mission Documents from the Lausanne Movement 1974-1989. Paternoster Press, Carlisle 1996.
 • Stott, J. R. W. (Ed.): The Willowbank Report on Gospel and Culture. In: Making Christ Known: Historic Mission Documents from the Lausanne Movement 1974-1989. Paternoster Press, Carlisle 1996.
 • Wright, C. J. H.: The Mission of God: Unlocking the Bible’s grand narrative. IVP, Notthingham 2006.
 • Wright, C. J. H.: Thinking Clearly about the Uniqueness of Jesus. Monarch, Evangelical Alliance, London 1997.
 • Závazek z Kapského města: Vyznání víry a výzva. Theologia vitae, roč. 4, 2014, č. 2, s. 149-207. Originál: The Cape Town Commitment.
 • http://www.lausanne.org/cape-town-2010/speakers-books.html.

Výuka pro veřejnost

Služba církve: misiologie 2023 (ZO 2024/2025 / A :: denní)
Služba církve: misiologie 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. David Symon, Ph.D.
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie