Teologie duchovního růstu 2023

Předmět Teologie duchovního růstu propojuje teologické principy s poznatky vývojové psychologie. Zaměřuje se na procesy fyzického, osobnostního, emocionálního i duchovního zrání člověka. Připravuje studenty na práci s různými generacemi, od dětí, přes mládež, dospělé až po seniory. Pomáhá studentům orientovat se v tématu duchovní krize a doprovázet druhé na cestě ke zralosti. Učí si všímat procesů růstu.

Rámcový rozpis učiva:

 • Přehled nejznámějších teorií duchovního vývoje (J. Fowler, S. Peck, Elkind a Goldman)
 • Teologie duchovního vývoje (zralost, růst, celistvost)
 • Specifika stádií duchovního vývoje (dětství, dospívání, dospělost a stáří)
 • Proměny zbožnosti v životě člověka (modlitba, představa Boha, vztah k církvi, četba Bible…)
 • Rozdíly mezi stádiovými a dynamickými modely duchovního růstu
 • Duchovní krize (S. Sandage)
 • Aplikace poznatků pro život církevních komunit

Název anglicky:

Theology of Spiritual Development

Cíle:

Studenti se seznámí se základními teoriemi duchovního vývoje (J. Fowler, S. Sandage). Budou schopni mezioborově propojit poznatky vývojové psychologie, pozitivní psychologie, teologie a spirituality. Budou mít zkušenost s technikami zachycujícími a zvědomujícími aspekty životní cesty člověka. Při přípravě duchovních programů a během pastoračních rozhovorů budou schopni vzít v potaz vývojové hledisko těch, kterým slouží. Získají nadhled nad životní období charakterizována jako duchovní krize. Osvojí si některé nástroje tradičně užívané v kontextu duchovního formování.

Metoda výuky:

 • Přednášky.
 • Zážitkové a sebereflektivní aktivity.
 • Diskuse nad přečtenou literaturou.

Hodnocení:

 • Klasifikovaný zápočet na základě následujících výstupů:
 • Aktivní účast na hodinách (10 %)
 • Referát na zvolený výzkum v oblasti duchovního vývoje (20 %)
 • Osobní reflexe životní cesty (30 %)
 • Četba literatury (20 %)
 • Závěrečný test (20 %)

Povinná literatura:

 • Peck, S. M., Nevyšlapanou cestou, Praha: Argo, 1993
 • Sandage, S. J., & Shults, L. F., Relational Spirituality and Transformation: A Relational Integration Model, Journal of Psychology and Christianity (2007), 261-270
 • Calhoun, A. A., Spiritual Disciplines Handbook, Dawners Grove, IL: IVP Books, 2015

Doporučená literatura:

 • Lodder, J. E., The Logic of the Spirit, San Francisco, CA: Wiley Imprint, 1998
 • Shults, L., & Sandage, S., Transforming Spirituality, Grand Rapids, Mi: Baker Academics, 2006
 • Sandage, S. J., & Jankowski, P., Quest and Spiritual Development Moderated by Spiritual Transformation, Journal of Psychology and Theology (2010), 15-29
 • Sandage, S. J., & Williamson, T. I. , Longitudinal analyses of religious and spiritual development among seminary students, Mental Health, Religion & Culture (2009) 787 – 801
 • Peck, S. M., Dále nevyšlapanou cestou, Olomouc: Votobia, 1994
 • Říčan, P., Psychologie náboženství a spirituality, Praha: Portál 2007
 • Wilhoit, J. C., & Dettoni, J. M., Nurture That Is Christian, Grand Rapids: Baker Books, 1995
 • Scazzero, P., Emocionálně zdravá církev, Praha: Návrat domů, 2006

Učitelé

PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie