Úvod do biblické exegeze 2023

Anotace

Student se v semináři seznamuje se základními hermeneutickými přístupy k Bibli v dějinách a moderní exegetickou metodou. Druhá polovina kurzu se věnuje samotné metodice současného přístupu exegeze pro starozákonní i novozákonní texty, která zahrnuje synchronní a diachronní přístup. Student se seznámí s těmito hlavními okruhy:

 • Kapitoly z dějin výkladu Písma (rabínská, patristická, středověká, reformační exegeze)
 • Úvod do současné exegeze a hermeneutiky (přehled současných metod exegeze; hermeneutický čtyřúhelník)
 • Úvod do metodiky exegeze (literární, rétorická a lexikální analýza, členění oddílu, dějinné pozadí, kritika tradice a redakce, práce s komentáři a odbornými slovníky, teologická interpretace aj.)

Úvod do biblické exegeze slouží jako metodická příprava na kurzy Exegeze Starého zákona a Exegeze Nového zákona, ve kterých student prohlubuje a aplikuje své dovednosti při exegezi konkrétních oddílů Písma v hebrejském, resp. řeckém jazyce.

Název anglicky:

Introduction to the Biblical Exegesis

Cíle:

Kurz si klade za cíl seznámit studenta s historickými hermeneutickými přístupy a s moderními exegetickými dovednostmi pro výklad biblického textu. Své znalosti je schopen v základní míře již demonstrovat na konkrétním oddílu z Písma. Umí kriticky pracovat s relevantní sekundární literaturou, současnými odbornými výklady biblického textu.

Metoda výuky:

Seminární formou se studenti seznamují s historickými a teoretickými východisky, jakož i základními exegetickými kroky. Student nahlíží do hebrejského a řeckého textu Bible, pracuje s jejími moderními překlady, seznamuje se s knižními i elektronickými nástroji pro exegezi, čte odbornou českou nebo cizojazyčnou sekundární literaturu a prezentuje dílčí úkoly při hodině formou referátů.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet získá student plněním jednotlivých seminárních úkolů, četby literatury a aktivní účastí na semináři.

Historické a současné přístupy k exegezi:

 • Dohmen C., Stemberger G., Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2007
 • Oden, T. C. et al. (ed.), Ancient Christian Commentary on Scripture. Old Testament. New Testament. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2014, 29 volumes
 • Oeming, M., Úvod do biblické hermeneutiky: cesty k pochopení textu, Praha: Vyšehrad, 2001
 • Pokorný, P., Hermeneutika jako teorie porozumění, Praha: Vyšehrad, 2005
 • Campatelli, M., Čteme Bibli s církevními otci, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012
 • Vokoun, J., Číst Bibli zase jako Bibli. Úvod do teologické interpretace Písma, Praha, ČBS 2011

Exegeze Starého zákona:

 • Berlin A., Brettler, M. Z. (ed.), The Jewish Study Bible, New York: Oxford University Press, 2004
 • VanGemeren, W. A. (ed.), New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, Grand Rapids, MI: Zondervan, 1997
 • Vanhoozer, K. (ed.), Dictionary for theological interpretation of the Bible, Grand Rapids: Baker Academic, 2005
 • Walton, J. H., Matthews, V. H., Chavalas, M. W., The IVP Bible background commentary: Old Testament, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000

Exegeze Nového zákona:

 • Balz, H., Schneider, G. (ed.), Exegetical Dictionary of the New Testament. Vol 1-3, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1993
 • Levine, A. J., Brettler, M. Z. (ed.), The Jewish Annotated New Testament, Oxford: Oxford University Press, 2017
 • Kittel, G., Friedrich, G. (ed.), Theological dictionary of the New Testament. 1-10, Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1964
 • Keener, C. S., The IVP Bible background commentary: New Testament, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2014
 • Standardní české a cizojazyčné odborné komentáře ke starozákonním a novozákonním textům, softwarové a internetové pomůcky.

Výuka pro veřejnost

Úvod do biblické exegeze 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra biblických studií