Psychoterapeutické směry 2023

Anotace:

Záměrem předmětu je předložit přehled o metodách a přístupech sekulárních terapií. Součástí výuky je kritické hodnocení jednotlivých směrů a jejich dialog s teologickými perspektivami. Seznámení s terapeutickými a pastoračními směry postupuje od získání základních informací přes hlubší porozumění jejich základním tezím a jejich kritické hodnocení k aplikačnímu výstupu spočívajícímu ve formulování základní představy o tom, jaký přístup k práci s lidmi je studentovi myšlenkově nejbližší.

Rámcový rozpis učiva:

 • Psychoanalýza a psychodynamické terapie - klasická psychoanalýza; ego-psychologie a teorie objektních vztahů, self-psychologie
 • analytická psychologie C. G. Junga
 • na osobu zaměřený přístup - rogersovská psychoterapie
 • kognitivně-behaviorální terapie a ACT
 • gestalt terapie
 • logoterapie a existenciální analýza
 • rodinné terapie: experienciální RT, strukturní RT, strategická RT, systemická RT, Bowenova RT
 • na řešení orientovaný přístup a narativní terapie

Název anglicky:

Psychoterapeutic Approaches

Cíle:

Studenti získají přehled a budou znát fakta a výchozí předpoklady základních psychoterapeutických škol. Studenti dokáží tyto směry kriticky hodnotit a budou schopni uvést tyto směry do dialogu s vlastními teologickými přesvědčeními. Studenti se seznámí hlouběji s jedním konkrétním směrem a dokáží vysvětlit proces utváření teoretických základů směru a jeho aplikace v práci s lidmi.

Metoda výuky:

Přednášky s prezentací, samostudium literatury, reflexe.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet na základě následujících výstupů:

 • aktivní účast na hodinách (30%)
 • průběžná četba literatury (30%)
 • písemná seminární práce (40%)
 • Fonagy, P., Target M., Psychoanalytické teorie, Praha: Portál, 200
 • Goldberg, I., a kol., Family Therapy, 9. ed.,Overview, Boston, MA: Cengage Learning, 2016
 • Kratochvíl, S., Základy psychoterapie, Praha: Portál, 2006
 • Jones S., a kol., Modern Psychoterapies, Downers Grove, IL: IVP Academic, 2011
 • Mitchell, S. A., Blacková, M. J., Freud a po Freudovi, Praha: Triton, 2022
 • Langmajer, J., Balcar, K., Špitz, J., Dětská psychoterapie, Praha: Portál, 2010
 • Schlippe A., Schweitzer J., Systemická terapie a poradenství, Brno: Cesta, 2006
 • Vybíral, Z., Roubal, J., (eds.) Současná psychoterapie, Praha: Portál, 2010
 • Yarhouse M. a kol., Family Therapies, Downers Grove, IL: IVP Academic, 2017.

Výuka pro veřejnost

Psychoterapeutické směry 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Marek Macák
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie