Úvod do kulturní antropologie 2023

V předmětu se student seznámí se základními pojmy, koncepty a teoriemi kulturní antropologie. Seznámí se s konceptem kultury jako takové, pojetím etnografické terénní práce, základními koncepty lingvistické antropologie, příbuzenských systémů, sociální konstrukce reality, studia diaspor.

Okruhy témat:

 • Etnografie – vznik oboru, dějiny zájmu o „jiné“, základy etnografické terénní práce (metody, techniky, zúčastněné pozorování, sběr a zpracování dat)
 • Kultura jako symbolický systém – symbolické systémy a teorie kultury, úvod do symbolické antropologie (Geertz, Turner, strukturalismus)
 • Vědění a sociální konstrukce reality – sociologie vědění, procesy socializace, externalizace a internalizace vědění, jeho význam pro náboženství a kulturu, konverze
 • Jazyk a kultura – klasifikace jazyků, sociální aspekty jazyka, představení sociolingvistiky a lingvistické antropologie, Sapir–Whorfova hypotéza, domorodé klasifikace
 • Rodina a příbuzenské systémy – systémy kinship, základy genderové teorie
 • Diaspory – problematika prolínání kultur, kreolizace, imigrace, etnická a národní identita (procesy formování, transformace, asimilace)

Název anglicky:

Introduction to Cultural Anthropology

Cíle:

Předmět seznamuje studenty se základy kulturní antropologie a jejím pohledem na kulturu a společnost. Student se učí vnímat vlastní kulturu, pozorovat a chápat souvislosti. Student se seznámí s vybranými základními pojmy, koncepty a přístupy v kulturní antropologie. Ty mu mají pomoci se lépe, rychleji a hloub zorientovat v cizí kultuře. Student se učí vnímat kulturní jednotlivosti a fenomény v širších sociálně-kulturních souvislostech. Seznámí se základními principy terénního výzkumu a etnografické práce.

Metoda výuky:

Předmět je vyučován formou přednášek. Počítá se aktivní účastí na hodinách a plněním přípravy na ně (četba). Kromě četby jsou studenti vedeni k zúčastněnému pozorování a odevzdávají jeho reflexi.

Hodnocení:

Předmět je uzavřen klasifikovaným zápočtem. Zápočet se známkou je udělen na základě účasti na přednáškách, plnění zadané četby a odevzdaného práce (reflexe zúčastněného pozorování, esej).

 • Anderson, B.. Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso. 1991
 • Berger, P. L. a T. Luckmann. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. vyd. Brno: CDK, 1999.
 • Eriksen, T. H.. Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008.
 • Geertz, C.. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.
 • Murphy, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON, 2008.
 • Salzmann, Z.. Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1997.
 • Soukup, M.. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Karolinum, 2014.
 • Soukup, M.. Základy kulturní antropologie. Praha: Pavel Merkvart, 2020.
 • Soukup, V.. Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum, 1996

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Katedra praktické teologie