Úvod do psychologie osobnosti 2023

Předmět podává základní poznatky o zdrojích utváření osobnosti, struktuře a dynamice osobnosti, seznamuje se základními teoriemi osobnosti. Věcným cílem výuky je seznámit studenty se způsoby psychologického myšlení při poznávání osobnosti, klást důraz na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky člověka a naučit studenty aplikovat poznatky z psychologie osobnosti do vlastní pastorační praxe.

Rámcový rozpis učiva:

 • psychologie jako věda a lidské dílo – vymezení pojmu, metody zkoumání
 • dědičný a neurofyziologický základ osobnosti
 • temperament
 • sociální determinanty osobnosti
 • úrovně studia osobnosti dle Dana McAdamse

Název anglicky:

Introduction to Personality Psychology

Cíle:

Předmět poskytuje studentům základní rámec pro chápání druhých lidí, přispívá k vlastní osobnostní sebereflexi, autoregulaci a k respektování autonomie jiných lidí. Student je schopen lépe rozpoznávat pozitivní osobnostní potenciál i kritická úskalí v oblasti vlastních psychických stavů a rovněž lépe rozpoznává psychosociální zdroje a limity druhých lidí.

Metoda výuky:

Přednášky s prezentací, samostudium vybraných materiálů s navazující diskusí.

Hodnocení:

Ústní zkouška hodnotící

 • znalost látky probírané v hodinách a obsažených v zadané literatuře (60%)
 • schopnost studenta uplatnit poznatky v přemýšlení nad pastorační problematikou (40%)
 • Blatný, M. a kol., Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy, Praha: Grada, 2010
 • McAdams, D. P., The Person. A New Introduction to Personality Psychology, Hoboken, NJ: Wiley and Sons, 2006
 • Plháková A., Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia, 2004
 • Reeve, J., Understanding Motivation and Emotion , 6. vyd., Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2014
 • Vágnerová M., Psychologie osobnosti, Praha: Karolinum, 2010

Výuka pro veřejnost

Úvod do psychologie osobnosti 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Marek Macák
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie