Psychologie osobnosti 2023

Anotace Předmět seznamuje s kognitivními aspekty osobnosti, s teorií struktur Já, s hierarchickým pojetím osobnostní struktury a s problematickou adaptace v náročných životních situacích. Kromě tradičních témat psychologie osobnosti (dispozice, složky osobnosti, biologické a sociální determinanty osobnosti, motivace, jáství, apod.), kurz představuje nejnovější poznatky z oboru – narativní pohled na identitu a osobnost a též některé poznatky z aplikovaného výzkumu osobnosti, relevantní pro studenty ETS (z pozitivní psychologie, psychologie náboženství). Předmět se zejména ve své druhé části zaměřuje na kognitivní stránky motivace a na narativní studium osobnosti člověka.

Rámcový rozpis učiva:

 • teorie rysů – pětifaktorová teorie Costy a McCrae (FFT)
 • motivace, potřeby a jejich klasifikace
 • teorie učení
 • kognitivní aspekty osobnosti a motivace
 • emoční aspekty osobnosti
 • jáství a sebepojetí
 • životní narativy a narativní rámec prožívání, postavy životních narativů
 • osobnost a náročné životní situace, stres a resilience

Název anglicky:

Personality Psychology

Cíle:

Cílem předmětu je představit studentům hlavní témata psychologie osobnosti a poukázat na možnosti praktické aplikace její poznatků v pastorační praxi. Studenti získají orientaci v rozmanitých aspektech osobnostního fungování, naučí se zohlednit specifické osobnostní důrazy při porozumění sobě i druhým a počítat s komplexní motivační dynamikou při práci s lidmi.

Metoda výuky:

Přednášky s prezentací, samostudium vybraných materiálů s navazující diskusí.

Hodnocení:

Ústní zkouška hodnotící - znalost látky probírané v hodinách a obsažených v zadané literatuře (60%) - schopnost studenta uplatnit poznatky v přemýšlení nad pastorační problematikou (40%)

 • Blatný, M. a kol., Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy, Praha: Grada, 2010
 • McAdams, D. P., The Person. A New Introduction to Personality Psychology, Hoboken, NJ: Wiley and Sons, 2006
 • Reeve, J., Understanding Motivation and Emotion, 6. vyd., Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2014
 • Vágnerová M., Psychologie osobnosti, Praha: Karolinum, 2010

Učitelé

Mgr. Marek Macák
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie