Sociální psychologie 2023

Anotace:

Předmět Sociální psychologie se zabývá osobností člověka a jejím fungováním a formováním v rámci sociálního a kulturního kontextu. Pokouší se porozumět a vysvětlit, jak je myšlení, prožívání a chování jedinců ovlivněné aktuální, představovanou nebo implikovanou přítomností druhých a/nebo interakcí s nimi.

Rámcový rozpis učiva:

 • vymezení základních kontextů sociální interakce a jejich možného vlivu na průběh interakce, na formování osobností jednotlivých aktérů v rámci socializace a sociálního učení
 • sociální percepce, sociální motivace, emoce a agresivita a interpersonální vztahy a faktory
 • interpersonální přitažlivosti
 • problematika sociálních skupin a vůdcovství
 • rozbor sociálních vlivů (sociální facilitace, konformita, poslušnost vůči autoritě, sociální lenivost)
 • davové a hromadné chování
 • formy a důležité aspekty komunikace

Název anglicky:

Social Psychology

Cíle:

Studenti získají přehlednou sumu znalostí oboru Sociální psychologie a jsou schopni zařadit tyto znalosti do kontextu poznatků ostatních vyučovaných předmětů. Velký důraz je kladen i na jejich propojení s reálnými životními situacemi, a tedy na možnost jejich konkrétního využití v praxi v rámci sociální či pastorační práce i v běžném životě.

Metoda výuky:

Přednáška, se zařazováním praktických cvičení a diskusí o probírané problematice a jejím propojením do reálného života, využití osobních zkušeností studentů

Hodnocení:

Zkouška prověřující znalosti získané během přednášek a studiem odborné literatury.

Studijní literatura a pomůcky:

 • Hayesová, N., Základy sociální psychologie, Praha: Portál, 1998
 • Janoušek, J., Sociální psychologie, Praha: SPN,1988
 • Kopřiva, K., Lidský vztah jako součást profese, Praha: Portál, 1997
 • Krech, D., Crutchfield, R. S., Ballachey, E. L., Človek v spoločnosti: základy sociálnej psychológie, Bratislava: Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied, 1968
 • Křivohlavý, J., Já a ty, Praha: Avicenum, 1977
 • Křivohlavý, J., Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha: Svoboda, 1988
 • Křivohlavý, J., Konflikty mezi lidmi, Praha: Avicenum, 1973
 • Křivohlavý, J., Neverbální komunikace, Praha: SPN, 1988
 • Křivohlavý, J., Povídej – naslouchám, Praha: Návrat, 1993
 • Musil, J. V., Speciální psychologie (oddíl o sociální psychologii), Olomouc: Univerzita Palackého, 1999
 • Nakonečný, M., Sociální psychologie, Praha: Academia, 1999
 • Nakonečný, M., Lexikon psychologie, Praha: Vodnář, 1995
 • Nazare-Aga, I., Nenechte sebou manipulovat, Portál: Praha, 1999
 • Vybíral, Z., Psychologie lidské komunikace, Portál: Praha, 2000
 • Výrost, J., Slaměník, I. et al., Sociální psychologie – Sociálna psychológia, Praha: ISV, 1997

Učitelé

PhDr. Soňa Třísková
Katedra pastorace a psychologie
Katedra pastorace a psychologie