Úvod do Nového zákona 2023 1

Předmět seznamuje studenta s otázkami kdo, kam, jak, kdy a proč byl sepsán daný spis Nového zákona a seznamuje studenta s teologií a pastoračně-sociálními tématy jednotlivých novozákonních spisů a procvičuje praktickou znalost knih Nového zákona. V kurzu se konkrétně probírají okolnosti vzniku evangelií, ústní a písemná tradice, kanonická evangelia, kniha Skutků apoštolských, život, teologie a listy apoštola Pavla, obecné epištoly, kniha Zjevení a okolnosti vzniku kánonu Nového zákona.

Název anglicky: Introduction to the New Testament

Cíle:

Na konci kurzu by každý student měl být schopen rozlišovat mezi jednotlivými spisy NZ a objasnit jejich specifické teologické, pastorační a sociální poselství. Předmět učí studenta kritickému myšlení a užití vědeckých poznatků v biblistice, která má vést k hlubší zakotvenosti křesťanských základů víry.

Metoda výuky:

Kurz probíhá formou přednášek s interaktivním zapojením studentů, doplněné samostatnou četbou a opakováním formou testů.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet student získá na základě závěrečného písemného testu a průběžného hodnocení v hodině (kratší testy, četba, prezentací v hodině).

 • Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, podle ekumenického vydání z r. 1985, Praha: ČBS, 1991. Případně jiný kvalitní moderní překlad celé Bible.
 • Carson D. A., Moo, D. J.; Morris, L., Úvod do Nového Zákona. Praha: Návrat, 2008
 • Doležel, J., „Biblické inspirace sociální práce – a jak je nacházet?“ In: Kresťanské východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s.76-81
 • Doležel, J. „Biblické kořeny sociální práce“ In: Martinek, m. a kol. (ed.) Praktické teologie pro sociální pracovníky, Praha: Jabok – VOŠ sociálně pedagogická a teologická, 2008, s. 26-39
 • Holladay, C. R., A Critical Introduction to the New Testament: Interpreting the Message and Meaning of Jesus Christ, Nashville: Abingdon, 2005
 • Hörster, G., Úvod do Nového zákona, Praha: Oliva, 1994
 • Lukeš, J., “Apoštol Pavel historický a apoštol Pavel z hlediska historie”, In: SALVE. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu, sv. 26, č. 3/2016
 • Mrázek, J., Teologie opomíjených: přehlížené hlasy v Novém zákoně, Jihlava: Mlýn, 2013
 • Pokorný, P., Heckel, U., Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie, Praha: Vyšehrad, 2013
 • Ryšková, M., Pavel z Tarsu a jeho svět. Praha: Karolinum, 2018
 • Tichý, L., Úvod do Nového Zákona, Svitavy: Trinitas, 2003
 • Zetterholm, T., Approaches to Paul: A Student’s Guide to Recent Scholarship, Minneapolis: Fortress Press, 2009

Výuka pro veřejnost

Úvod do Nového zákona 2023 1 (ZO 2024/2025 / A :: denní)
Úvod do Nového zákona 2023 1 (ZO 2023/2024 / A :: denní)
Úvod do Nového zákona 2023 1 (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie
Katedra biblických studií