Systematická teologie: přehled 2023 1

Anotace V tomto předmětu se studenti seznámí s dílčími články křesťanské dogmatiky. Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a s naznačením praktické aplikace v současné církvi a společnosti.

Tématické okruhy:

  • prolegomena: o Božím zjevení, o poznání Boha, o Bibli
  • teologie vč. nauky o Trojici, christologie, pneumatologie
  • antropologie vč. nauky o stvoření a o hříchu
  • soteriologie
  • eklesiologie
  • eschatologie

Název anglicky:

Systematic Theology: Survey

Cíle:

Student je schopen jmenovat a definovat základní tematické okruhy systematické teologie a vysvětlit jejich vzájemné souvislosti. Student chápe problematiku výkladu biblického textu pro věroučné účely a dokáže komentovat kvalitu takového výkladu. Student rozumí odbornému textu a dokáže prezentovat argument autora. Student dokáže klást otázky i reflektovat vlastní přesvědčení a na základě toho vstupuje do rozhovoru s učitelem a spolužáky.

Metoda výuky:

Jádrem kurzu je pozorné čtení učebnice. Přednášky jsou kombinovány s domácí přípravou ve formě četby a reflexe četby.

Hodnocení:

Student je hodnocen na základě plnění průběžných úkolů, vycházejících z reflexe povinné četby, a písemného osobního vyznání víry. První semestr kurzu je uzavřen klasifikovaným zápočtem, druhý pak zkouškou, která má formu eseje.

  • Čtyři vyznání. Praha: Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, 1951
  • Migliore, D. L., Víra usilující rozumět. Úvod do křesťanské teologie, Jihlava: Mlýn 2009
  • McGrath, A. E., Christian Theology. An Introduction, 6. vyd., Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016 (připravováno české vydání)
  • Pöhlmann, H. G., Kompendium evangelické teologie, Mlýn: Jihlava, 2002

Výuka pro veřejnost

Systematická teologie: přehled 2023 1 (ZO 2024/2025 / A :: denní)

Učitelé

Ing. Martin Kop, BTh.
Katedra systematické teologie
Mgr. Štěpánka Paluchníková
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Jan Valeš, Ph.D.
Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie