Evangelizace a učednictví 2023

Název anglicky: Evangelism and Discipleship

Cíle:

Studenti získají široký přehled biblického učení souvisejícího s evangelizací, naučí se aplikovat osvojenou látku tak, aby byli schopni komunikovat evangelium v různém prostředí. V oblasti evangelizace skrze místní sbor se naučí analyzovat danou situaci konkrétního společenství víry, aby mohli navrhnout modelové řešení, které by bylo možné uvést do praxe. Učí se způsoby, jak prezentovat evangelium, sdílet svou cestu víry a pomáhat druhým v duchovním růstu.

Metoda výuky:

Předmět kombinuje výkladovou a seminární formu. Počítá se zapojením studentů v rámci diskuze a plnění úkolů na hodinu zadaných učitelem (četba, cvičení, reflexe).

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení dosaženém v rámci písemného testu, písemného zpracování osobního svědectví a evangelia s přihlédnutím ke kvalitě předneseného referátu.

Předmět je součástí oboru praktické teologie a vzájemně se propojuje s teologickými disciplínami jako je eklesiologie, soteriologie, pneumatologie, eschatologie a duchovní formování. Seznamuje s podmínkami potřebnými pro sdílení evangelia a mapuje prostředí, ve kterém se tato komunikace děje. Zabývá se integrací evangelizačního procesu v eklesiologickém kontextu s maximálně možným přesahem do sekulární společnosti. Vymezuje podmínky potřebné pro systematické vzdělávání a duchovní formování nově obrácených křesťanů a předkládá principy učednického modelu sboru.

Okruhy témat:

 • úvod do předmětu (etymologie, teologické vymezení, biblické opodstatnění, definice, struktura předmětu)
 • komunikace evangelia (praxe první církve, současná praxe, evangelizační formy, překážky, pastorace ke znovuzrození)
 • specifické oblasti (apologetika, teologie obrácení, různé cílové skupiny)
 • evangelizace a místní sbor (biblické pojetí, struktura, charakter misijního sboru, permanentní evangelizace)
 • základní principy a modely učednictví a katecheze
 • evangelizace v ekumenickém a společenském kontextu
 • Coleman, R. E., Mistrův plán spasení, Návrat domů, Praha 2004
 • Fajfr, D., Budete mými svědky - Úvod do teorie a praxe evangelizace
 • Hull, B., Učednický model církve, Oliva, Praha 1993
 • Křivohlavý, J., Sdílení naděje, Návrat domů, Praha, 1997
 • Kubíková, J., Evangelizace v prvotní církvi, ECM, Praha 1993
 • Kubíková, J., První evangelisté a metody jejich působení, ECM, Praha 1994
 • Ondráček, L., Roztáhněte sítě. Křesťanská misijní společnost, Praha 1992
 • Packer, J. I., Evangelizace a Boží svrchovanost, Návrat domů, Praha 2000
 • Schwarz, Ch. A., Přirozený růst církve, Luxpress, Praha, 1996

Výuka pro veřejnost

Evangelizace a učednictví 2023 (ZO 2024/2025 / A :: denní)
Evangelizace a učednictví 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)
Evangelizace a učednictví 2023 (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Ing. Daniel Fajfr, M.Th.
Katedra praktické teologie
Ing. Michal Klesnil
Katedra praktické teologie
Ing. Lubomír Ondráček
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie