Angličtina: úvodní témata 2023 1

Ve výuce předmětu se navazuje na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole, které jsou prověřeny v rámci přijímacích zkoušek. Výuka se soustředí na odbornou angličtinu v oborech teologie, pastorace a sociální práce. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili porozumět odbornému textu, dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s nimi dále pracovat. V této úvodní části kurzu se studenti věnují zejména prohlubování znalosti pokročilejší anglické gramatiky a jejímu procvičování, dále pak anglické konverzaci. Důležitou součástí je i práce s biblickým textem v angličtině.

Rámcový rozpis učiva:

 • úvod do studia angličtiny na ETS
 • opakování a procvičování gramatických jevů
 • četba biblických textů
 • seznámení s odbornou terminologií oboru
 • četba anglické literatury k tématu atp.

Název anglicky:

English: Introductory Themes

Cíle:

Student je schopen komunikovat s rodilým mluvčím v běžném osobním a společenském kontaktu; zvládá základní slovní zásobu oborů teologie, pastorace a sociální práce; je schopen pracovat s biblickým textem v angličtině.

Metoda výuky Předmět je vyučován jako cvičení. Součástí hodin je četba textů v angličtině a diskuze nad nimi. Učitel vysvětluje příslušné gramatické jevy, doplňuje slovní zásobu, vede diskuze v anglickém jazyce. Studenti se připravují na jednotlivé hodiny plněním zadané četby, vypracování seminárních prací či esejů. Studenti také průběžné píší testy a prezentují v hodině.
V kombinovaném studiu může výuka probíhat prezenční nebo distanční formou. Studenti, kteří prokáží na začátku výuky dostatečnou znalost angličtiny, se hodin (konzultací) nemusí účastnit. Pouze vypracovávají zadané práce, eseje a účastní se závěrečného testu (resp. zkoušky).

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet a zkouška. Klasifikace vychází z hodnocení testů, eseje a prezentace. U studentů v kombinované formě, kteří prokáží na začátku výuky dostatečnou znalost jazyka (úvodní test), je možné předmět splnit bez účasti na cvičení. Klasifikace je udělena na základě zadaných úkolů, eseje a závěrečného testu. U ostatních studentů se v hodnocení zohledňuje též aktivní účast na cvičení. Závěrečná zkouška prověřuje komplexní jazykové kompetence studenta – znalost slovní zásoby a gramatiky ve vztahu k probíraným tématům a textům.

 • Anderson, N. T. Victory Over the Darkness. Regal Books, Ventura, CA; 1990.
 • Bible: některý ze standardních anglických překladů.
 • Crabb, L. J. jr. Basic Principles of Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1975.
 • Crabb, L. J. jr. Effective Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1977.
 • Grudem, Wayne A. Bible Doctrine: Essential Teachings of the Christian Faith, Inter-Varsity Press: Nottingham, 2022
 • Milne, B. Know the Truth. Intervarsity Press, Downers Grove, IL; 1998
 • McMinn, Mark R. Sin and Grace in Christian Counseling – An Integrative Paradigm, InterVarsity Press: Illinois, 2008
 • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press: Cambridge, 1994.
 • Sproul, R. C. Essential Truths of the Christian Faith, Tyndale House Publishers, 1998.

Učitelé

Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Curt Mobley
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů