Angličtina: úvodní témata 2023 1

Ve výuce předmětu se navazuje na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole, které jsou prověřeny v rámci přijímacích zkoušek. Výuka se soustředí na odbornou angličtinu v oborech teologie, pastorace a sociální práce. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili porozumět odbornému textu, dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s nimi dále pracovat. V této úvodní části kurzu se studenti věnují zejména prohlubování znalosti pokročilejší anglické gramatiky a jejímu procvičování, dále pak anglické konverzaci. Důležitou součástí je i práce s biblickým textem v angličtině.

Rámcový rozpis učiva:

 • úvod do studia angličtiny na ETS
 • opakování a procvičování gramatických jevů
 • četba biblických textů
 • seznámení s odbornou terminologií oboru
 • četba anglické literatury k tématu atp.

Název anglicky:

English: Introductory Themes

Cíle:

Student je schopen komunikovat s rodilým mluvčím v běžném osobním a společenském kontaktu; zvládá základní slovní zásobu oborů teologie, pastorace a sociální práce; je schopen pracovat s biblickým textem v angličtině.

Metoda výuky Předmět je vyučován jako cvičení. Součástí hodin je četba textů v angličtině a diskuze nad nimi. Učitel vysvětluje příslušné gramatické jevy, doplňuje slovní zásobu, vede diskuze v anglickém jazyce. Studenti se připravují na jednotlivé hodiny plněním zadané četby, vypracování seminárních prací či esejů. Studenti také průběžné píší testy a prezentují v hodině.
V kombinovaném studiu může výuka probíhat prezenční nebo distanční formou. Studenti, kteří prokáží na začátku výuky dostatečnou znalost angličtiny, se hodin (konzultací) nemusí účastnit. Pouze vypracovávají zadané práce, eseje a účastní se závěrečného testu (resp. zkoušky).

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet a zkouška. Klasifikace vychází z hodnocení testů, eseje a prezentace. U studentů v kombinované formě, kteří prokáží na začátku výuky dostatečnou znalost jazyka (úvodní test), je možné předmět splnit bez účasti na cvičení. Klasifikace je udělena na základě zadaných úkolů, eseje a závěrečného testu. U ostatních studentů se v hodnocení zohledňuje též aktivní účast na cvičení. Závěrečná zkouška prověřuje komplexní jazykové kompetence studenta – znalost slovní zásoby a gramatiky ve vztahu k probíraným tématům a textům.

 • Anderson, N. T. Victory Over the Darkness. Regal Books, Ventura, CA; 1990.
 • Bible: některý ze standardních anglických překladů.
 • Crabb, L. J. jr. Basic Principles of Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1975.
 • Crabb, L. J. jr. Effective Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1977.
 • Grudem, Wayne A. Bible Doctrine: Essential Teachings of the Christian Faith, Inter-Varsity Press: Nottingham, 2022
 • Milne, B. Know the Truth. Intervarsity Press, Downers Grove, IL; 1998
 • McMinn, Mark R. Sin and Grace in Christian Counseling – An Integrative Paradigm, InterVarsity Press: Illinois, 2008
 • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press: Cambridge, 1994.
 • Sproul, R. C. Essential Truths of the Christian Faith, Tyndale House Publishers, 1998.