Pastorační dovednosti 1

Předmět je koncipován jako úvodní kurz integrující teologicko-antropologické, psychosociální a neurolingvistické základy mezilidské komunikace. Cílem předmětu je výuka základních teoretických pojmů a konceptů a vedení studentů k jejich aplikaci a k osvojení si základních komunikačních a pastoračních dovedností. Při výuce se kromě přednášení využívá individuální sebezkušenostní práce studentů ve formě praktických cvičení a následných osobních reflexí, skupinová práce studentů, vedení vzájemných rozhovorů a poskytování zpětné vazby. Při výuce je též využíván audio-trénink a video-trénink.

Student porozumí základním pojmům mezilidské komunikace a umí je správně používat a aplikovat. Je schopen sebereflexe, naučí se samostatně vést rozhovor, dokáže srozumitelně vyjadřovat své myšlenky, emoce, přání a cíle. Prokáže schopnost aktivně a empaticky naslouchat, dávat zpětnou vazbu a klást otázky. Naučí se spolupracovat ve skupině a týmu.

Rámcový rozpis učiva:
* teologicko-antropologické základy komunikace
* komunikační axiomy, komunikační roviny, Thunův čtverec sdělení
* neverbální komunikace, emoce
* verbální komunikace, sebepojetí a sebevyjádření, základní pravidla komunikace
* aktivní naslouchání, analýza slovní komunikace, empatie, zpětná vazba
* druhy a funkce otázek
* komunikační styly
* způsoby řešení konfliktů
* vedení rozhovoru obecně a dle specifických technik.

Student po úspěšném absolvování předmětu:
* rozumí základním pojmům mezilidské komunikace a umí je správně používat a aplikovat
* je schopen sebereflexe
* je schopen samostatně vést rozhovor
* dokáže srozumitelně vyjadřovat své myšlenky, emoce, přání, cíle
* prokáže schopnost aktivně a empaticky naslouchat, dávat zpětnou vazbu, klást otázky
* dokáže spolupracovat ve skupině a týmu.

Hodnocení studentů zahrnuje prokázané schopnosti komunikovat v praktických cvičeních v rámci výuky, testy, osobní reflexe a audionahrávky rozhovoru.

 • Křivohlavý, J.: Povídej – naslouchám. Návrat, Praha, 1993
 • Křivohlavý, J.: Já a ty. Avicenum, Praha, 1977. Vybrané kapitoly.
 • Watzlawick a kol.: Pragmatika lidské komunikace, interakční vzorce, patologie a paradoxy. Konfrontace, Hradec Králové 1999. Vybrané kapitoly.
 • Robert R. Carkhuff: The Art of Helping in the 21st Century. HRD Press, Amherst, Massachusetts, 2000.
 • Robert R. Carkhuff: The Student Workbook for The Art of Helping. HRD Press, Amherst, Massachusetts, 1993. Vybrané kapitoly.
 • Úlehla, I.: Umění pomáhat – učebnice metod sociální praxe. SLON, Praha 1999.
 • Egan, G.: The Skilled Helper – A Problem-Managment Approach to Helping. Brooks/Cole, Pacific Grove, 1998.
 • Hartley, M.: Řeč těla v praxi. Teorie, cvičení a modelové situace, Praha: Portál 2004.
 • Miller, S.: Miller, P., Nunnally, E., Wackman, D. Talking and listening together, Colorado Interpersonal Communications program, 1999.
 • Nichlos, M. P.: Zapomenuté umění naslouchat (Proč naslouchání vztahům prospívá) Praha: Návrat domů 2005.
 • Pease, A.: Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla, Praha: Portál 2001.
 • Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy – dovednosti – poruchy, Praha: Grada 2005.
 • Timuĺák, L.: Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru.Integrativní rámec, Praha: Portál 2006.
 • Thun, F. S.: Jak spolu komunikujeme? Překonávání nesnází při dorozumívání, Praha: Grada 2005. Vybrané kapitoly.
 • Tripp, P. D.: Nástroj v Božích rukou, Praha: Návrat domů 2002.
 • Watzlawick a kol.: Pragmatika lidské komunikace, interakční vzorce, patologie a paradoxy, Hradec Králové: Konfrontace 1999. Vybrané kapitoly.