Pastorační dovednosti 1

Anotace od roku 2016: Předmět je koncipován jako úvodní kurz integrující teologicko-antropologické, psychosociální a neurolingvistické základy mezilidské komunikace. Cílem předmětu je výuka základních teoretických pojmů a konceptů a vedení studentů k jejich aplikaci a k osvojení si základních komunikačních a pastoračních dovedností. Při výuce se kromě přednášení využívá individuální sebezkušenostní práce studentů ve formě praktických cvičení a následných osobních reflexí, dále skupinová práce studentů, vedení vzájemných rozhovorů a poskytování zpětné vazby. Při výuce je též využíván audio-trénink a video-trénink

Cíle Student po úspěšném absolvování předmětu: rozumí základním pojmům mezilidské komunikace a umí je správně používat a aplikovat je schopen sebereflexe je schopen samostatně vést rozhovor dokáže srozumitelně vyjadřovat své myšlenky, emoce, přání, cíle
prokáže schopnost aktivně a empaticky naslouchat, dávat zpětnou vazbu, klást otázky dokáže spolupracovat ve skupině a týmu

Rámcový rozpis učiva teologicko-antropologické základy komunikace komunikační axiomy, komunikační roviny, Thunův čtverec sdělení neverbální komunikace, emoce verbální komunikace, sebepojetí a sebevyjádření, základní pravidla komunikace aktivní naslouchání, analýza slovní komunikace, empatie, zpětná vazba druhy a funkce otázek komunikační styly způsoby řešení konfliktů vedení rozhovoru obecně a dle specifických technik

Výstupy výstupy studentů v rámci praktických cvičení během výuky průběžné testy ověřující znalost základních pojmů předmětu osobní reflexe projekt: audionahrávky rozhovoru

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení výstupů studentů při cvičení, z průběžných testů, z hodnocení osobních refelxí a z projektu (audionahrávka rozhovoru).

Studijní literatura a pomůcky Carkhuff, R. The Art of Helping in the 21st Century, Amherst, Massachusetts: HRD Press 2000 Carkhuff, R. The Student Workbook for The Art of Helping, Amherst, Massachusetts: HRD Press 1993.Vybrané kapitoly. Hartley M. Řeč těla v praxi. Teorie, cvičení a modelové situace, Praha: Portál 2004. Křivohlavý, J. Povídej – naslouchám, Praha: Návrat 1993. Miller, S., Miller, P., Nunnally, E., Wackman, D. Talking and listening together, Colorado Interpersonal Communications program, 1999. Nichlos, M. P. Zapomenuté umění naslouchat (Proč naslouchání vztahům prospívá) Praha: Návrat domů 2005. Pease, A. Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla, Praha: Portál 2001. Plaňava, I. Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy – dovednosti – poruchy, Praha: Grada 2005. Timuĺák, L. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru.Integrativní rámec, Praha: Portál 2006. Thun, F. S. Jak spolu komunikujeme? Překonávání nesnází při dorozumívání, Praha: Grada 2005. Vybrané kapitoly. Tripp, P. D., Nástroj v Božích rukou, Praha: Návrat domů 2002. Watzlawick a kol., Pragmatika lidské komunikace, interakční vzorce, patologie a paradoxy, Hradec Králové: Konfrontace 1999. Vybrané kapitoly.

Anotace do roku 2016: Předmět je koncipován jako úvodní kurz integrující biblicko-antropologické, psychosociální a neurolingvistické základy mezilidské komunikace. Cílem předmětu je výuka základních teoretických pojmů a konceptů a vedení studentů k jejich aplikaci a k osvojení si základních komunikačních a pastoračních dovedností. Při výuce se kromě přednášení využívá individuální sebezkušenostní práce studentů ve formě praktických cvičení a následných osobních reflexí, dále skupinová práce studentů, vedení vzájemných rozhovorů a poskytování zpětné vazby. Studenti jsou hodnoceni klasifikovaným zápočtem za prokázané schopnosti komunikovat a aktivně naslouchat, za znalost základních pojmů, písemné zpracování osobních sebereflexí a zpracovaní audionahrávek rozhovorů.

Student po úspěšném absolvování předmětu: rozumí základním pojmům mezilidské komunikace a umí je správně používat a aplikovat je schopen sebereflexe je schopen samostatně vést rozhovor dokáže srozumitelně vyjadřovat své myšlenky, emoce, přání, cíle
prokáže schopnost aktivně a empaticky naslouchat, dávat zpětnou vazbu, klást otázky dokáže spolupracovat ve skupině a týmu.

Hodnocení studentů zahrnuje prokázané schopnosti komunikovat v praktických cvičeních v rámci výuky, testy, osobní reflexe a audionahrávky rozhovoru.

  • Miller, S.; Miller, P.; Nunnally, E.; Wackman, D. Talking and listening together. Colorado Interpersonal Communications program, 1993.
  • Křivohlavý, J. Povídej – naslouchám. Návrat, Praha, 1993
  • Křivohlavý, J. Já a ty. Avicenum, Praha, 1977.Vybrané kapitoly.
  • Watzlawick a kol. Pragmatika lidské komunikace,interakční vzorce, patologie a paradoxy. Konfrontace, Hradec Králové 1999. Vybrané kapitoly.
  • Robert R.Carkhuff: The Art of Helping in the 21st Century. HRD Press, Amherst, Massachusetts, 2000.
  • Robert R.Carkhuff: The Student Workbook for The Art of Helping. HRD Press,Amherst, Massachusetts, 1993,vybrané kapitoly.
  • Úlehla, I. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. SLON, Praha 1999.
  • Egan, G. The Skilled Helper: A Problem-Managment Approach to Helping. Brooks/Cole, Pacific Grove, 1998.