Krizová intervence

Předmět Krizová intervence se zabývá poskytováním „první pomoci“ člověku v životní krizi, a to zejména psychologickými prostředky. Předmět představuje způsoby, které pomáhají klintovi jeho krizi úspěšně překonat, představuje způsoby k nalezení další vhodné metody práce s klientem, které budou na krizovou intervenci navazovat (např. dlouhodobější psychoterapie).

Cíle: Cílem výuky v daném předmětu je poskytnout studentům základní teoretická východiska krizové intervence, tedy přehled jednotlivých krizových oblastí, obvyklých vyrovnávacích strategií, zásad a forem práce s klientem v krizi. Zároveň by studenti měli získat i vhled do praktických situací řešení případů krize pomocí praktických ilustrativních cvičení, rozborem kazuistik i v rámci společné diskuse o dané problematice.

Rámcový rozpis učiva: definice krize a krizové intervence, základní příčiny a způsoby řešení, zátěžové situace a psychické obranné mechanismy, základní typologie krizí
řešení krize, základní typy pomoci, zásady a postupy při pomoci člověku v krizi, vedení terapeutického rozhovoru problematika krize z hlediska toho „kdo je v krizi“ – dítě, dospívající, dospělý, senior, rodina tranzitorní krize, krize spojená s těhotenstvím a mateřstvím, žena v krizi, muž v krizi, krize středního věku reakce na závažný stres a posttraumatická stresová porucha problematika domácího násilí práce se sebevražednými signály a naléhavé krizové stavy. problematika smrti a umírání, resp. závažného onemocnění a krizové pomoci

Výstupy: aktivní účast na hodinách písemné práce – rozbor kazuistiky z oblasti krizové intervence písemný test prověřující znalosti studentů

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Hodnocena je písemná práce a písemný test.

Baštecká, B. a kol. Terénní krizová práce, psychosiciální intervenční týmy. Grada publishing, 2005. Hawkins, P., Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Portál, Praha, 2004. Hrdlička, M., Kuric,J., Blatný, M. Krize středního věku – úskalí a šance. Portál, Praha, 2006. Kastová, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Portál, Praha, 2000. Kast-Zahn, A. Jak společně s dětmi zvládat výchovné krize. Computer Press, Brno, 2007. Klimpl, P. Psychická krize a intervence v lékařské praxi. Grada Publishing, 1998. Knoppová a kol. Telefonická krizová intervence. Remedium, Praha, 1997.
Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Portál, Praha, 2000. Koutek, J., Kocourková, J. Sebevražedné chování. Portál, Praha, 2003. Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Grada Publishing, Praha, 2004. Špatenková, N. Jak řeší krizi moderní žena. Grada Publishing, Praha, 2006. Špatenková, N. Jak řeší rodinné krize moderní žena. Grada Publishing, Praha, 2006. Vodáčková, D. a kol. Krizová intervence. Portál, Praha, 2007.