Krizová intervence

Předmět Krizová intervence se zabývá poskytováním „první pomoci“ člověku v životní krizi, a to zejména psychologickými prostředky. Předmět představuje způsoby, které pomáhají klintovi jeho krizi úspěšně překonat, představuje způsoby k nalezení další vhodné metody práce s klientem, které budou na krizovou intervenci navazovat (např. dlouhodobější psychoterapie).

Cíle: Cílem výuky v daném předmětu je poskytnout studentům základní teoretická východiska krizové intervence, tedy přehled jednotlivých krizových oblastí, obvyklých vyrovnávacích strategií, zásad a forem práce s klientem v krizi. Zároveň by studenti měli získat i vhled do praktických situací řešení případů krize pomocí praktických ilustrativních cvičení, rozborem kazuistik i v rámci společné diskuse o dané problematice.

Rámcový rozpis učiva: definice krize a krizové intervence, základní příčiny a způsoby řešení, zátěžové situace a psychické obranné mechanismy, základní typologie krizí
řešení krize, základní typy pomoci, zásady a postupy při pomoci člověku v krizi, vedení terapeutického rozhovoru problematika krize z hlediska toho „kdo je v krizi“ – dítě, dospívající, dospělý, senior, rodina tranzitorní krize, krize spojená s těhotenstvím a mateřstvím, žena v krizi, muž v krizi, krize středního věku reakce na závažný stres a posttraumatická stresová porucha problematika domácího násilí práce se sebevražednými signály a naléhavé krizové stavy. problematika smrti a umírání, resp. závažného onemocnění a krizové pomoci

Výstupy: aktivní účast na hodinách písemné práce – rozbor kazuistiky z oblasti krizové intervence písemný test prověřující znalosti studentů

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Hodnocena je písemná práce a písemný test.

 • Baštecká, B. a kol. Terénní krizová práce, psychosiciální intervenční týmy. Grada publishing, 2005.
 • Hawkins, P., Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Portál, Praha, 2004.
 • Hrdlička, M., Kuric,J., Blatný, M. Krize středního věku – úskalí a šance. Portál, Praha, 2006.
 • Kastová, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Portál, Praha, 2000.
 • Kast-Zahn, A. Jak společně s dětmi zvládat výchovné krize. Computer Press, Brno, 2007.
 • Klimpl, P. Psychická krize a intervence v lékařské praxi. Grada Publishing, 1998.
 • Knoppová a kol. Telefonická krizová intervence. Remedium, Praha, 1997.
 • Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Portál, Praha, 2000.
 • Koutek, J., Kocourková, J. Sebevražedné chování. Portál, Praha, 2003.
 • Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Grada Publishing, Praha, 2004.
 • Špatenková, N. Jak řeší krizi moderní žena. Grada Publishing, Praha, 2006.
 • Špatenková, N. Jak řeší rodinné krize moderní žena. Grada Publishing, Praha, 2006.
 • Vodáčková, D. a kol. Krizová intervence. Portál, Praha, 2007.