Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie

Pastorální teologie jako předmět pojednává o smyslu a směru pastýřské práce v církvi. Jejím úkolem je vypracovat na základě biblického svědectví odpovědi na problémy pastýřského vedení a služby.

Cíle:

Předmět má pomoci studentům pochopit jádro a východisko praktické teologie, jako teologie aplikované a tak porozumět smyslu a cíli křesťanské služby.

Rámcový rozpis učiva:

úvod do pastorální teologie: definice, místo v systému teologických nauk, vztah teorie a praxe biblická východiska pastorální teologie ve Starém i Novém zákoně filozofie pastýřské služby pastýřská role a výzva kultury integrita pastýřské služby, křesťanská služba ve 21. století.

Výstupy:

písemné testy, případně kolokvium písemná práce (referát) ze zadané studijní literatury zpracování projektu k vybranému tématu pastorální teologie

Způsob hodnocení:

V prvních dvou částech klasifikovaný zápočet na základě testů nebo ústního kolokvia, aktivity v hodinách a referátu. Závěrečná část je uzavřena zkouškou.

Armstrong, J. H. (Ed.): Reforming Pastoral Ministry: Challenges for Ministry in Postmodern Times. Crossway, Wheaton 2001. Atkinson, D. J., Field, D. H. et al. (vyd.) New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology. IVP, Leicester 1995 (vybrané články). Baxter, R. The Reformed Pastor. Pickering and Inglish, Basingstoke, 1983. Elmer, D. Corss-Cultural Servanthood: Serving the World in Christlike Humility. IVP, Downers Grove 2006. Hybels, L. and B. Rediscovering Church. Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1995. Keller, T. Counterfeit Gods. Hodder, London 2009. Larsen, D. L. Caring for the Flock. Crossway Books, Wheaton, Illinois, 1991. Nouwen, H. J. M. Zraněný ranhojič. Návrat domů, Praha 2008. Oden, T. C. Pastoral Theology: Essentials of Ministry. Harper One, New York 1983. Peterson, E. H. Five Smooth Stones for Pastoral Work. Eerdmans, Grand Rapids, 1980. Stott, J. Christian Ministry in the 21st Century. Bibliotheca sacra. 1988-89. Tidball, Derek.: Skilful Shepherds: An introduction to pastoral theology. IVP, Leicester 1986. Urban, J. V královských službách, Naděje, Brno 1992. Youssef, M. Leadership Style of Jesus. Victor Books, USA 1986.

Učitelé

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra praktické teologie