Dějiny starověké církve

Církevní dějiny jsou pojaty jako historicko-teologická disciplína. Na pozadí celospolečenského vývoje sledují celkový vývoj církve, pokoušejí se kriticky reflektovat a interpretovat její duchovní a teologické proměny a rovněž sledovat podíl církve na duchovním profilování společnosti. V přednáškách proto budeme spojovat metodické přístupy profánní historické kritiky s teologickými postupy, jež umožní hodnotit dějiny církve i společnosti sub specie aeternitatis. Studenti budou vedeni ke kritické četbě přeložené pramenné literatury a rozvíjení odborného písemného projevu. Součástí takto pojaté reflexe duchovního života církve minulosti proto nutně a nezastupitelně bude i nalézání vazeb a vnitřních souvislostí se současnou podobou církve a duchovní zkušeností studentů.

V tomto předmětu z oboru církevních dějin se výuka zaměřuje na vývoj duchovního a teologického profilu starověké církve (časově vymezeno počátky křesťanství a obdobím Chalcedonského koncilu).

Cíle:

Absolvent kurzu má přehled o klíčových oblastech a problémech dějin křesťanské církve stanoveného období a je schopen se v nich kriticky orientovat. Osvojí si základy kritického přístupu k pramenné literatuře. Dokáže nalézat vnitřní souvislosti v proměnách křesťanského myšlení a duchovního života křesťanstva, což mu rovněž umožňuje lépe rozumět současnému duchovnímu a teologickému pohybu v křesťanství a osobně je reflektovat. Student si lépe uvědomuje poslání církve ve světě, čímž je motivován k osobní zodpovědnosti za naplňování tohoto poslání.

Rámcový rozpis učiva:

úvod do studia církevních dějin; apoštolští otcové; rané hereze teologické tříbení v rané církvi katolické; vnitřní napětí v církvi za Konstantina vývoj církve ke schizmatu v roce 1054 křesťanství na Velké Moravě a v Českých zemích od clunyjské reformy po boj o investituru

Výstupy:

průběžné testy písemná kritická reflexe

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení vychází z průběžných testů a písemné kritické reflexe.

  • Berkhof, L. Dějiny dogmatu. 1.vyd. Praha: Návrat domů, 2003.
  • Drápal, Dan (vyd.) Spisy apoštolských otců, 3. vyd., Praha, Kalich 2004.
  • Drška,V.; Skřivan, A.; Stellner, F. Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648. 1.vyd. Praha: ISE 1995.
  • Franzen, A. Malé církevní dějiny. 1.vyd. Praha: Zvon, 1992.
  • Heussi, K. Kompendium der Kirchengeschichte. 11.vyd. Berlin: Evang.Verlagsanstalt, 1958.
  • Jech, M. Dějiny křesťanské církve. 1.vyd. Praha: Oliva, 1997.
  • Klíčová, M. Vzestup křesťanství: dějiny prvních pěti století církve, Praha, Návrat domů 2009.
  • Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení. 1.vyd. Praha: Návrat domů, 1996.
  • Říčan, R.; Molnár, A. Dvanáct století církevních dějin. 2.vyd. Praha: Kalich, 1989.