Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T

Praxe studentů teologického zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů na sborech nebo v křesťanských či jiných zařízeních.

Cíle Cílem praxe je, aby studenti: Mohli uplatňovat získané teoretické poznatky a prakticky si vyzkoušeli metody, se kterými se seznámili teoretickým studiem a konfrontovali je s životní realitou. Učili se pod odborným vedením propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, reflektovat zkušenosti z praxí a zpracovávat svoje emoce a zážitky související s praxí. Poznali svoje slabší místa, limity a oblasti, ve kterých nechtějí a nemohou pracovat. Prohlubovali své schopnosti pracovat pod odborným vedením, spolupracovat v týmu pracovníků i pracovat samostatně ve vedoucí pozici. Mohli si pod odborným vedením zkoušet a rozvíjet kompetence nezbytné pro práci kazatele: kompetenci inspirativně kázat - schopnost připravovat se na kázání, inspirativně kázat,včetně ovládnutí liturgiky a rétoriky kompetenci učit - schopnost vést biblické studium a  vyučovat v širokém spektru všech věkových kategorií kompetenci vést - organizační a manažerské schopnosti, příprava a řízení jednání, schopnost spolupracovat v týmu pracovníků a ve vedoucí pozici kompetenci vykonávat pastorační péči a budovat vztahy – ověřili si a rozvíjeli svoje komunikační, psychosociální a pastorační dovednosti v přímé práci s lidmi různých věkových skupin, naučili se vést pastorační rozhovory, uplatňovali startegie řešení konfliktů, pomoci lidem v krizi, ověřili si v praxi zásady péče o nemocné a postižené. kompetenci konat misii - schopnost evangelizovat, porozumět dnešní společnosti, získat multikulturní a multináboženskou zkušenost, schopnost zaujmout etické stanovisko ve světle Písma a prezentovat ho v konkrétní situaci kompetence osobně a duchovně růst - schopnost budovat svůj charakter, objevovat a užívat svá duchovní obdarování, naučit se užívat zásady časového managementu a duševní hygieny Měli příležitost si v praxi prověřit a prokázat svoje křesťanské etické hodnoty, zásady a postoje.

Rámcový rozpis praxe Praxe probíhá ve vybraných křesťanských sborech a křesťanských či jiných zařízeních – diakonie a charita, instituce pečující o zdravotně postižené, drogově závislé a bezdomovce, křesťanské svépomocné organizace, občanská sdružení a věznice. Součástí praxe je seminář, který má charakter organizační, prezentační a supervizní. Náplň semináře tvoří příprava na jednotlivé praxe, hodnocení jejich průběhu, reflexe zážitků a analýza problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. V rámci semináře probíhají i prezentace jednotlivých pracovišť a organizací, besedy či výjezdy. Praxe studentů je provázena supervizí, jejímž cílem je pomoci studentům připravovat se na praxi duševně i duchovně, sdílet a zpracovávat zážitky z praxe, analyzovat přínosy, problémy a nedostatky, se kterými se na praxi setkali a integrovat vlastní křesťanské postoje a etické normy do praxe. Skupinová supervize probíhá v rámci semináře k praxi pod vedením vedoucího praxe a odbornou supervizi poskytují konzultanti v některých zařízeních. Praxe studentů probíhají v těchto oblastech: Misie a evangelizace – místní i mezinárodní. Vyučování a služba slovem – biblické hodiny, vyučování na skupince, křestní příprava, učednictví, kurzy atp. Pastorační péče – osobní rozhovory a vedení, vedení skupinky atp. Služba v generačních skupinách – děti, dorost, mládež, maminky, senioři atp. Sociální oblast - práce s ohroženými skupinami – riziková mládež a děti, zdravotně a mentálně postižení, senioři, menšiny a okrajové skupiny, pachatelé trestné činnosti, závislí lidé, bezdomovci, atp. Kaplanská služba – vězeňství, nemocnice. Problematika členů jiných náboženství a sekt a jejich rodinných příslušníků. Organizace a administrativa – pořádání akcí, propagace, hospodaření, komunikace s veřejností atp. V průběžné praxi rozšiřující se student zaměří na jinou oblast praxe než v praxi úvodní.

Výstupy Účast na hodinách a stážích, písemné zpracování základních informací o navštívených či prezentovaných organizacích, prezentace vlastní praxe. Absolvování praxe v plném rozsahu; předložení dokumentů k praxi, které se zakládají do portfolia – smlouvu, osobní plán, deník psaný v průběhu praxe, osobní závěrečná zprávu a hodnocení studenta vedoucím praxe; absolvování seminářů k praxi; prezentace své praxe a případné reflexe z exkurzí či seminářů.

Způsob hodnocení Zápočet

Kopřiva, K., Lidský vztah jako součást profese, 2. vyd., Praha, Portál, 2006.