Angličtina : úvodní témata 2

Ve výuce předmětu se navazuje na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole, které jsou prověřeny v rámci přijímacích zkoušek. Výuka se soustředí na odbornou angličtinu v oborech teologie, pastorace a sociální práce. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili porozumět odbornému textu, dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s nimi dále pracovat. V této úvodní části kurzu se studenti věnují zejména prohlubování znalosti pokročilejší anglické gramatiky a jejímu procvičování, dále pak anglické konverzaci. Důležitou součástí je i práce s biblickým textem v angličtině.

Cíle:

Student je schopen komunikovat s rodilým mluvčím v běžném osobním a společenském kontaktu; zvládá základní slovní zásobu oborů teologie, pastorace a sociální práce; je schopen pracovat s biblickým textem v angličtině.

Rámcový rozpis učiva:

úvod do studia angličtiny na ETS opakování gramatických jevů četba biblických textů četba anglické literatury k tématu osobního rozvoje atp.

Výstupy:

průběžné testy prezentace a esej na zadané téma aktivní účast na cvičení

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet a zkouška. Klasifikace vychází z hodnocení průběžných testů, z hodnocení eseje a prezentace. Zohledňuje se též aktivní účast na cvičení. Závěrečná zkouška prověřuje komplexní jazykové kompetence studenta – znalost slovní zásoby a gramatiky ve vztahu k probíraným tématům a textům.

Anderson, N. T. Victory Over the Darkness. Regal Books, Ventura, CA; 1990. Bible: některý ze standardních anglických překladů. Crabb, L. J. jr. Basic Principles of Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1975. Crabb, L. J. jr. Effective Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1977. Milne, B. Know the Truth. Intervarsity Press, Downers Grove, IL; 1998. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994. Sproul, R. C. Essential Truths of the Christian Faith, Tyndale House Publishers, 1998.