Praxe souvislá kazatelská TPČ-T

Praxe studentů teologického zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je kazatelská praxe studentů na konkrétním sboru, pod vedením správce tohoto sboru.

Cíle:

Cílem praxe je, aby studenti: Pod vedení zkušeného kazatele poznali běžnou sborovou práci a vyzkoušeli si jednotlivé kompetence kazatele. Učili se pod odborným vedením propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, reflektovat zkušenosti z praxí a zpracovávat svoje emoce a zážitky související s praxí. Poznali svoje slabší místa a limity. Prohlubovali své schopnosti pracovat pod odborným vedením, spolupracovat v týmu pracovníků i pracovat samostatně ve vedoucí pozici. Mohli si pod odborným vedením zkoušet a rozvíjet kompetence nezbytné pro práci kazatele: kompetenci inspirativně kázat - schopnost připravovat se na kázání, inspirativně kázat,včetně ovládnutí liturgiky a rétoriky kompetenci učit - schopnost vést biblické studium a  vyučovat v širokém spektru všech věkových kategorií kompetenci vést - organizační a manažerské schopnosti, příprava a řízení jednání, schopnost spolupracovat v týmu pracovníků a ve vedoucí pozici kompetenci vykonávat pastorační péči a budovat vztahy – ověřili si a rozvíjeli svoje komunikační, psychosociální a pastorační dovednosti v přímé práci s lidmi různých věkových skupin, naučili se vést pastorační rozhovory, uplatňovali startegie řešení konfliktů, pomoci lidem v krizi, ověřili si v praxi zásady péče o nemocné a postižené. kompetenci konat misii - schopnost evangelizovat, porozumět dnešní společnosti, získat multikulturní a multináboženskou zkušenost, schopnost zaujmout etické stanovisko ve světle Písma a prezentovat ho v konkrétní situaci kompetence osobně a duchovně růst - schopnost budovat svůj charakter, objevovat a užívat svá duchovní obdarování, naučit se užívat zásady časového managementu a duševní hygieny Měli příležitost si v praxi prověřit a prokázat svoje křesťanské etické hodnoty, zásady a postoje. Vyzkoušeli si praxi na jiném typu sboru než je jejich domácí sbor.

Rámcový rozpis praxe:

Praxe probíhá ve vybraném sboru, který se typově liší od domácího sboru studenta. Součástí praxe je seminář, který má charakter organizační, prezentační a supervizní. Náplň semináře tvoří hodnocení průběhu praxe, reflexe zážitků a analýza problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. Praxe studentů je provázena supervizí, jejímž cílem je pomoci studentům připravovat se na praxi duševně i duchovně, sdílet a zpracovávat zážitky z praxe, analyzovat přínosy, problémy a nedostatky, se kterými se na praxi setkali a integrovat vlastní křesťanské postoje a etické normy do praxe. Skupinová supervize probíhá v rámci semináře k praxi pod vedením vedoucího praxe a odbornou supervizi poskytují konzultanti v některých zařízeních. V rámci praxe se student seznámí s těmito složkami sborové práce: Aktivně se pod vedení kazatele účastní běžného života sboru Vyučování a služba slovem – student poslouží aspoň jedním kázáním, vedením bohoslužby a vyučováním na biblické hodině či skupince. Pastorační péče – student se spolu s kazatelem zúčastní pastorační návštěvy. Služba v generačních skupinách – student se aktivně zapojí. Vedení – student se zúčastní jednání vedení sboru (schůze starších) Organizace a administrativa – student se seznámí s administrativními úkoly kazatele – sborová kartotéka, korepsondence, prezentace sboru (www), hospodaření, kniha majetku, fromuláře pro svatby atp. Student se zapojí do sborové misie a evangelizace. Student se zapojí do diakonské práce sboru. Student se dle možností zúčasní i mimořádných událostí sboru – pohřeb, křest, požehnání atp. Souvislá praxe kazatelská umožňuje studentovi, aby si ověřil své kazatelské kompetence. Také má možnost zažít kazatelskou práci na jiném typu sboru než je jeho domácí sbor a rozšířit si tak pohled na službu v církvi.

Výstupy:

absolvování praxe v plném rozsahu;
předložení dokumentů k praxi, které se zakládají do portfolia – smlouvu, osobní plán, deník psaný v průběhu praxe, osobní závěrečná zprávu a hodnocení studenta vedoucím praxe;
absolvování seminářů k praxi; prezentace své praxe.

Způsob hodnocení:

Zápočet.

Kopřiva, K., Lidský vztah jako součást profese, 2. vyd., Praha, Portál, 2006.

Učitelé

Ing. Petr Geldner
Praxe, Katedra praktické teologie
Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
Praxe, Katedra biblických studií, Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie