Praxe souvislá kazatelská TPČ-T

Praxe studentů teologického zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je kazatelská praxe studentů na konkrétním sboru, pod vedením správce tohoto sboru.

Cíle:

Cílem praxe je, aby studenti: Pod vedení zkušeného kazatele poznali běžnou sborovou práci a vyzkoušeli si jednotlivé kompetence kazatele. Učili se pod odborným vedením propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, reflektovat zkušenosti z praxí a zpracovávat svoje emoce a zážitky související s praxí. Poznali svoje slabší místa a limity. Prohlubovali své schopnosti pracovat pod odborným vedením, spolupracovat v týmu pracovníků i pracovat samostatně ve vedoucí pozici. Mohli si pod odborným vedením zkoušet a rozvíjet kompetence nezbytné pro práci kazatele: kompetenci inspirativně kázat - schopnost připravovat se na kázání, inspirativně kázat,včetně ovládnutí liturgiky a rétoriky kompetenci učit - schopnost vést biblické studium a  vyučovat v širokém spektru všech věkových kategorií kompetenci vést - organizační a manažerské schopnosti, příprava a řízení jednání, schopnost spolupracovat v týmu pracovníků a ve vedoucí pozici kompetenci vykonávat pastorační péči a budovat vztahy – ověřili si a rozvíjeli svoje komunikační, psychosociální a pastorační dovednosti v přímé práci s lidmi různých věkových skupin, naučili se vést pastorační rozhovory, uplatňovali startegie řešení konfliktů, pomoci lidem v krizi, ověřili si v praxi zásady péče o nemocné a postižené. kompetenci konat misii - schopnost evangelizovat, porozumět dnešní společnosti, získat multikulturní a multináboženskou zkušenost, schopnost zaujmout etické stanovisko ve světle Písma a prezentovat ho v konkrétní situaci kompetence osobně a duchovně růst - schopnost budovat svůj charakter, objevovat a užívat svá duchovní obdarování, naučit se užívat zásady časového managementu a duševní hygieny Měli příležitost si v praxi prověřit a prokázat svoje křesťanské etické hodnoty, zásady a postoje. Vyzkoušeli si praxi na jiném typu sboru než je jejich domácí sbor.

Rámcový rozpis praxe:

Praxe probíhá ve vybraném sboru, který se typově liší od domácího sboru studenta. Součástí praxe je seminář, který má charakter organizační, prezentační a supervizní. Náplň semináře tvoří hodnocení průběhu praxe, reflexe zážitků a analýza problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. Praxe studentů je provázena supervizí, jejímž cílem je pomoci studentům připravovat se na praxi duševně i duchovně, sdílet a zpracovávat zážitky z praxe, analyzovat přínosy, problémy a nedostatky, se kterými se na praxi setkali a integrovat vlastní křesťanské postoje a etické normy do praxe. Skupinová supervize probíhá v rámci semináře k praxi pod vedením vedoucího praxe a odbornou supervizi poskytují konzultanti v některých zařízeních. V rámci praxe se student seznámí s těmito složkami sborové práce: Aktivně se pod vedení kazatele účastní běžného života sboru Vyučování a služba slovem – student poslouží aspoň jedním kázáním, vedením bohoslužby a vyučováním na biblické hodině či skupince. Pastorační péče – student se spolu s kazatelem zúčastní pastorační návštěvy. Služba v generačních skupinách – student se aktivně zapojí. Vedení – student se zúčastní jednání vedení sboru (schůze starších) Organizace a administrativa – student se seznámí s administrativními úkoly kazatele – sborová kartotéka, korepsondence, prezentace sboru (www), hospodaření, kniha majetku, fromuláře pro svatby atp. Student se zapojí do sborové misie a evangelizace. Student se zapojí do diakonské práce sboru. Student se dle možností zúčasní i mimořádných událostí sboru – pohřeb, křest, požehnání atp. Souvislá praxe kazatelská umožňuje studentovi, aby si ověřil své kazatelské kompetence. Také má možnost zažít kazatelskou práci na jiném typu sboru než je jeho domácí sbor a rozšířit si tak pohled na službu v církvi.

Výstupy:

absolvování praxe v plném rozsahu;
předložení dokumentů k praxi, které se zakládají do portfolia – smlouvu, osobní plán, deník psaný v průběhu praxe, osobní závěrečná zprávu a hodnocení studenta vedoucím praxe;
absolvování seminářů k praxi; prezentace své praxe.

Způsob hodnocení:

Zápočet.

Kopřiva, K., Lidský vztah jako součást profese, 2. vyd., Praha, Portál, 2006.