Teorie sociální práce

Předmět představuje hlavní teoretické modely v oboru sociální práce. Cílem předmětu je, aby studující oboru sociální práce získali základní přehled o vývoji sociální práce a její legitimitě, přijali hodnoty sociální práce a osvojili si základní etické principy sociální práce, její terminologii, orientovali se v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce, znali teoretické modely relevantní pro sociální práci a osvojili si základní metody a techniky pro výkon sociální práce.

Cíle: Studenti si rozšiřují znalost důležitých pojmů v sociální práci, orientují se v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce a znají teoretické modely relevantní pro sociální práci.

Rámcový rozpis učiva: Význam teorií v sociální práci. Psychoanalýza, psychodynamické teorie. Kognitivně-behaviorální teorie. Humanistické a existenciální teorie. Sociálně-psychologické a komunikační teorie (teorie rolí, etiketizační teorie, labeling). Systemický přístup. Realitní terapie. Antiopresivní přístupy Sociálně ekologický model.

Výstupy: písemná reflexe k vybrané metodě kolokvium

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení písemné reflexe a kolokvia.

  • Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006.
  • Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, 1997
  • Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001.
  • Matoušek, O. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2003.
  • Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Zeman, 2001.
  • Tokárová, A. Sociálna práca, Prešov: Akcent print, 2003.
  • Úlehla, I. Umění pomáhat. Praha, 2007.