Specifické oblasti v sociální politice

Předmět obsahuje teorii sociální politiky, její základní pojmy, principy, koncepce a východiska. Zaměřuje se na systém sociálních služeb v České republice i v Evropské unii, na pozici občana, pozici veřejné a státní správy, pozici sociálního pracovníka v pluralitním sociálním systému i na fungování konkrétních organizací v něm. Dále se soustředí na postavení uživatele služeb a podmínky důstojného uspokojování jeho potřeb a na realizaci sociálních práv občanů.

Cíle: Student zná nejdůležitější fakta i dilemata důležitých oblastí sociální politiky, je schopen posoudit jejich dopad na konkrétní sociální skupiny.

Rámcový rozpis učiva: důchodová politika rodinná politika bytová politika politika zaměstnanosti vzdělávací politika zdravotní politika sociální správa hospodářská politika

Výstupy: zkouška prověřující znalosti studentů z přednášek a povinné literatury

Způsob hodnocení: Zkouška

 • Brdek, M. a kol. Trendy v evropské sociální politice, Praha, ASPI, 2002.
 • Keller, J., Tvrdý, L. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha, Slon, 2008.
 • Keller, J. Soumrak sociálního státu. Praha, SLON, 2006.
 • Krebs, V. a kol. Sociální politika. Praha, ASPI, 2005.
 • Munková, G. a kol. Sociální politika v evropských zemích. Praha, Karolinum, 2005.
 • Potůček, M. Sociální politika. Praha, SLON, 1995.
 • Radičová, I., (ed.): Sociální politika na Slovensku. Bratislava, Nadávka S.P.A.C.E., 1998.
 • Tomeš, I. Sociální politika – teorie a mezinárodní zkušenost. Praha, Socioklub, 2001.
 • Tomeš, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Portál, 2010.
 • Tomeš, I. Obory sociální politiky. Portál, 2011.
 • Večeřa, M. Sociální stát, východiska a přístupy. Praha, SLON, 1996.