Etika práce s klientem

Předmět probírá podrobněji témata etiky v sociální práci, přičemž se zaměřuje na aplikaci etických principů v praxi.

Cíle: Student bude konfrontován s potřebou ujasnit si vlastní motivy k práci v sociální oblasti a důležitostí pracovat s vlastními předsudky a obavami.

Rámcový rozpis učiva: etický kodex pracovníků v sociální práci; nároky sociální práce, motivace pracovníka, syndrom vyhoření, jeho prevence problematika pomáhání – pomoc versus kontrola; hranice ve vztahu s klientem; etická dilemata v sociální práci etika sociální práce s klienty v traumatu, sdělování těžkých zpráv; etické souvislosti práce s dlouhodobě a nevyléčitelně nemocnými interrupce – právo volby, nebo ochrana života? etika práce s lidmi jiné rasy, jiného vyznání etika práce s mentálně postiženými; etika práce se zdravotně postiženými; etika práce s duševně nemocnými

Výstupy: prezentace na zadané téma z etiky sociální práce včetně písemného podkladu pro posluchače průběžné plnění domácích úkolů k danému tématu prezentace vybraného cizojazyčného odborného textu z oblasti etiky sociální práce referát ze zadané literatury

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Hodnotí se obě prezentace a písemný referát, přihlíží se k plnění domácích úkolů.

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese, Portál, 2013. Úlehla, I. Umění pomáhat, Slon, 1999.

Učitelé

Mgr. Michaela Veselá
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra sociální práce