Etika práce s klientem

Předmět probírá podrobněji témata etiky v sociální práci, přičemž se zaměřuje na aplikaci etických principů v praxi.

Cíle: Student bude konfrontován s potřebou ujasnit si vlastní motivy k práci v sociální oblasti a důležitostí pracovat s vlastními předsudky a obavami.

Rámcový rozpis učiva: etický kodex pracovníků v sociální práci; nároky sociální práce, motivace pracovníka, syndrom vyhoření, jeho prevence problematika pomáhání – pomoc versus kontrola; hranice ve vztahu s klientem; etická dilemata v sociální práci etika sociální práce s klienty v traumatu, sdělování těžkých zpráv; etické souvislosti práce s dlouhodobě a nevyléčitelně nemocnými interrupce – právo volby, nebo ochrana života? etika práce s lidmi jiné rasy, jiného vyznání etika práce s mentálně postiženými; etika práce se zdravotně postiženými; etika práce s duševně nemocnými

Výstupy: prezentace na zadané téma z etiky sociální práce včetně písemného podkladu pro posluchače průběžné plnění domácích úkolů k danému tématu prezentace vybraného cizojazyčného odborného textu z oblasti etiky sociální práce referát ze zadané literatury

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Hodnotí se obě prezentace a písemný referát, přihlíží se k plnění domácích úkolů.

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese, Portál, 2013. Úlehla, I. Umění pomáhat, Slon, 1999.